Planoversikt

Kommunal planstrategi
Samfunnsdelen til kommuneplanen 2022 - 2034
Handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett
Arealdelen til kommuneplanen
Områdeplanar
Årsmeldingar
Begrepsdefinisjon
Plansystemet til kommunen


Kommunal planstrategi

Prioriteringar og satsingar vert styrte av Planstrategien for Øygarden kommune 2020 - 2023 .

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast minst éin gong kvar valperiode. Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta behova til kommunen.

Planstrategien er basert på kommunen sine strategiske val for samfunnsutviklinga, samt nasjonale og regionale føringar.


Samfunnsdelen til kommuneplanen 2022 - 2034

Samfunnsdelen til kommuneplanen er det viktigaste verktøyet for å styra kommunen vår, og handlar om korleis vi skal utvikla tenestene og legga til rette for god samfunnsutvikling. Den inneheld langsiktige mål som fortel oss kva retning vi ønsker å utvikla oss i, og strategiar som viser kva vi må gjera for å nå måla våre.

Kommunestyret vedtok samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034 den 24. mars 2022. Vedteken samfunnsdelen erstattar samfunnsdelen til kommuneplanen i tidlegare Sund (2018-2020) og samfunnsdelen til kommuneplanen i tidlegare Øygarden (2014-2022).

Samfunnsdelen til kommuneplanen 2022 - 2034


Handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett

Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som viser korleis vedtekne planar skal følgjast opp med tiltak. Det er vanleg å slå saman kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplanen.

Budsjett og økonomiplanar

Her finn du budsjett- og økonomiplanar, kvartalsrapportar og årsmeldingar


Andre planar


Arealdelen til kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen arealdel skal følgja opp samfunnsdelen.

Arealdelen til kommuneplanen for tidlegare Fjell, Sund og Øygarden gjeld som tre sidestilte overordna styringsdokument for den nye kommunen frå 1. januar 2020. Ny rullert arealdel skal vedtakast av kommunestyret.

Kva inneheld arealdelen?

Bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader i heile kommunen styrt med plankart, føresegn og retningslinjer.

Kommunedelplan areal


Områdeplanar


Årsmeldingar

Årsmeldinga er kommunedirektøren sin presentasjon av kva for tenester kommunen har produsert, grad av måloppnåing og årsrekneskap. Meldinga er primært retta mot politikarane, men skal også fungera som eit informasjonsdokument for innbyggjarane i kommunen, næringsliv og andre interesserte.


Begrepsdefinisjon

Plansystemet til kommunen

Kommuneplanlegginga er eit viktig verktøy for det lokale folkestyret og kommunen som organisasjon og samfunn. Gjennom planlegging kan ein leggja til rette for ønskt samfunnsutvikling, arealforvalting og tenesteproduksjon. For å få eit enkelt og godt kommunalt plansystem må det vera ein samanheng mellom kommunen sine ulike planar. Det må vera ein raud tråd frå kommuneplanen via fag- og temaplanar til handlingsdel med økonomiplan.


Tidlegare kommuneplanar