Planoversikt

Kommunen sine planar innanfor samfunnstema er samla i Framsikt (digitalt planverktøy). Sida er under oppbygging.

Innhald

Kommunal planstrategi
Samfunnsdelen til kommuneplanen 2022 - 2034
Budsjett, økonomiplanar og årsmeldingar
Arealdelen til kommuneplanen
Plansystemet til kommunen
Andre styringsdokument/planar


Offentlege arealplanar

Arealdelen til kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen arealdel skal følgja opp samfunnsdelen.

Arealdelen til kommuneplanen for tidlegare Fjell, Sund og Øygarden gjeld som tre sidestilte overordna styringsdokument for den nye kommunen frå 1. januar 2020. Ny rullert arealdel skal vedtakast av kommunestyret.

Kva inneheld arealdelen?

Bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader i heile kommunen styrt med plankart, føresegn og retningslinjer.

Begrepsdefinisjon

Plansystemet til kommunen

Kommuneplanlegginga er eit viktig verktøy for det lokale folkestyret og kommunen som organisasjon og samfunn. Gjennom planlegging kan ein leggja til rette for ønskt samfunnsutvikling, arealforvalting og tenesteproduksjon. For å få eit enkelt og godt kommunalt plansystem må det vera ein samanheng mellom kommunen sine ulike planar. Det må vera ein raud tråd frå kommuneplanen via fag- og temaplanar til handlingsdel med økonomiplan.


​Andre styringsdokument