Planoversikt

Kommunen sine planar innanfor samfunnstema er samla i Framsikt (digitalt planverktøy). 

Plansystemet til kommunen

Kommuneplanlegginga er eit viktig verktøy for det lokale folkestyret og kommunen som organisasjon og samfunn. Gjennom planlegging kan ein leggja til rette for ønskt samfunnsutvikling, arealforvalting og tenesteproduksjon. For å få eit enkelt og godt kommunalt plansystem må det vera ein samanheng mellom kommunen sine ulike planar. Det må vera ein raud tråd frå kommuneplanen via fag- og temaplanar til handlingsdel med økonomiplan.

Offentlege arealplanar

Arealdelen til kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen skal løysa arealbruken i kommunen, slik at vi oppnår måla våre i samfunnsdelen.  

Arealdelen til kommuneplanen for tidlegare Fjell, Sund og Øygarden gjeld som tre sidestilte overordna styringsdokument for den nye kommunen frå 1. januar 2020.

Arbeidet med ein ny arealdel for Øygarden er starta opp, og er planlagd vedteken i 2027. Her kan du lesa meir om dette arbeidet

Kva inneheld arealdelen?

Bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader i heile kommunen styrt med plankart, føresegn og retningslinjer.

Andre styringsdokument

Begrepsdefinisjon