Velkommen til Øygarden kommune

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett, møtekalendar, råd og utval.

Aktuelt

  • 27.02.2020 Ill. Svak auke i folketalet
    Ved årsskiftet var det 38 316 innbyggjarar i Øygarden. Det er ein auke på 0,18 prosent frå utgangen av september då det...
  • 27.02.2020 Tilskot til lag og organisasjonar
    Du kan no søkje om tilskot til lag og organisasjonar i Øygarden kommune. Det er ti ulike tilskotsordningar, alle med eigne...
  • 27.02.2020 Ill. Eigedomsskatt 2020
    Skattelista for 2020 er no lagt ut til offentleg ettersyn.