Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Illustrasjon av ny Sotrabru | Kjelde Sotra Link

Kommunedirektøren i Øygarden kommune vedtok planen i delegert vedtak 28.11.2022, delegasjonssaksnr. 006/22.

Norske penger | Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Formannskapet si tilråding til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 24.11.22 til og med 08.12.22.

3D-modell av anlegget sett frå aust (kjelde: Stracon AS)

Kommunestyret i Øygarden vedtok planen i møte 02.11.2022, sak KS 108/22.

3D-modell av anlegget sett frå aust (kjelde: Multiconsult)

Kommunestyret i Øygarden vedtok planen i møte 02.11.2022, sak KS 109/22.