Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen for skule, barnehage og bustadområde i Spildepollen del av gbnr. 131/230, 231 m. fl. i møte 16.02.2023, sak KS 013/23.

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Skautakleiva - Gbnr 105/289 m.fl. - Sund Prestegard.

Øygarden kommune har gjennom mange år bidrege til utbygging av breiband til innbyggjarar og næringsliv.

 

Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) § 2 og vedtak i kommunestyret 19.05.2022 og 15.12.2022 har Øygarden kommune skrive ut eigedomsskatt for året 2023.