Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

3D foto av Tellnes næringspark

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Tellnes næringspark, gbnr. 53/109 m. fl. på Tellnes. Plankonsulent er Ard Arealplan AS på oppdrag av Tellnes Næringspark Tomt1 AS.

Illustrasjon av fase 1 og 2 av anlegget

Detaljregulering med namn detaljregulering for Northern Lights II - GBNR 241/257 – Energiparken er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent vedtak i Fjell kommunestyre i møte 21.02.19, sak KS 5/19, om eigen godkjenning av reguleringsplan.