Aktuell informasjon

Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar

Utval for tenester og levekår vedtok 21. september 2022 å starta arbeidet med bustadsosial temaplan 2023-2032.

Utval for tenester og levekår vedtok 21. september å starta arbeidet med strategisk plan for kultur og frivilligheit.

Ill. Oksneset næringsområde - Energiparken

Detaljregulering med namn Oksneset vert med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova sine §§ 5-2  12-10.