Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Skautakleiva - Gbnr 105/289 m.fl. - Sund Prestegard.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Porsvika, gnr.33 bnr.162 mfl. – Glesnes, i Øygarden kommune. Aktuelt planområde omfattar eksisterande industriområde i Porsvika. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke konsesjonssøknad frå Lerøy Vest AS om å leggje ein 22 kV sjøkabel til Kelvesteinen fiskeoppdrettsanlegg, og å installere ein transformator i oppdrettsanlegget med yting 0,5 MVA og omsetnad 22/0,4 kV. Anlegget ligg i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Det vert vist til Namnesaksvedtak 2015/124502, om skrivemåte av primærnamn, gjort av Kartverket 27.09.2022.

I medhald av Stadnamnlova § 8 sender Namnemynde i Øygarden kommune med dette ein ny adresseparsell til høyring.

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vedtok Utval for samfunnsutvikling 06.12.2022, sak 058/22, å leggje framlegg til kommunedelplan for vatn, avlaup og overvatn på offentleg ettersyn. 

Områderegulering for Energiparken Sør vart vedteke starta opp i utval for plan 08.12.22, sak 177/22. I same vedtak sendte utvalet planprogram for Energiparken Sør ut til offentleg ettersyn og høyring. Vedtaket er gjengjeve under.

NB! Hugs folkemøte måndag 9. januar 2023 i Blomvåg barnehage klokka 18.00.

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av Detaljregulering for Fardalen Aust - GBNR 114/194 - Kleppe, planID: 20230001. Plankonsulent er Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS på oppdrag for Trygge Barnehager AS.

Øygarden kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd gjort delegert vedtak om endring etter forenkla prosess av detaljregulering for Energiparken Vest, gbnr. 242/76 – Dale. 

I medhald av §8 i stadnamnlova vert ei rekkje stadnamn no lagt ut på høyring.