Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

Kart over vedteke adressenamn

Øygarden kommune, delegert til namnemynde ved Eining plan, geodata og oppmåling, vedtok 27.10.2022 i sak 004/22, åtte vegadressenamn.

Kartverket har gjort vedtak i namnesaker og klagesak, vedrørande stadnamn.

Energiparken Vest

Kommunestyret i Øygarden vedtok planen i møte 06.10.2022, sak KS 086/22.

Utval for tenester og levekår vedtok 21. september 2022 å starta arbeidet med bustadsosial temaplan 2023-2032.

Utval for tenester og levekår vedtok 21. september å starta arbeidet med strategisk plan for kultur og frivilligheit.

Ill. Oksneset næringsområde - Energiparken

Detaljregulering med namn Oksneset vert med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova sine §§ 5-2  12-10.

Kommunestyret i tidlegare Fjell kommune vedtok planen i møte 12.12.2019, sak KS 55/19.

Kommunestyret i tidlegare Fjell kommune vedtok planen i møte 12.12.2019, sak KS 56/19.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for akvakulturanlegg i Parisvatnet, planID 20180004, lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i kommunestyret i Øygarden kommune den 23.10.19 , sak 068/19.

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 23.10.19, sak 66/19, å leggje forslag til «Planprogram ny fv 561 Blom-Naturgassparken» ut på høyring. Gjeld forslag til planprogram datert 24.09.19