Aktuell informasjon

Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

3D foto av Tellnes næringspark

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Tellnes næringspark, gbnr. 53/109 m. fl. på Tellnes. Plankonsulent er Ard Arealplan AS på oppdrag av Tellnes Næringspark Tomt1 AS.

Ill.

Øygarden kommune, delegert til namnemynde ved Eining plan, geodata og oppmåling, vedtok 25.05.2022 i sak 002/22, fire vegadressenamn og to områdeadressenamn.

Øygarden kommune har utarbeida forslag til revidert kommunal planstrategi. Forslag til planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 revidert 2022 vert no gjort offentleg tilgjengeleg i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova §10-1.

Utsnitt frå kommunen si kartløysing. Plankart for detaljregulering Energiparken Vest til offentleg ettersyn.

Detaljregulering med namn detaljregulering for Energiparken Vest GBNR 242/76 - Dale er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Erko Seafood AS søkjer om økning av MTB med 780 tonn samt endring av anlegg for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Rotøy i Øygarden kommune.

Kommunestyret har i møte 24.03.2022 vedteke Samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034, sak 014/22. Samfunnsdelen er det viktigaste styringsverktøyet for kommunen, og handlar om korleis vi skal utvikla tenestene og legga til rette for god samfunnsutvikling framover. 

Plangrense

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. 

På bakgrunn av feil med utsending av det opphavlege høyringsbrevet med informasjon om offentleg folkemøtet 1. mars og opphavleg høyringsfrist den 16. mars, blir det arrangert nytt folkemøte 23. mars 2022.