I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 21.

 

Ole Konrad Ekerhovd var tett på kong Olav då snora blei klipt den 25. mai 1972.

I dag, 25. mai, er det 50 år sidan at Sotrabrua vart offisielt opna av Kong Olav.
- Eg hugsar godt denne dagen og at Kong Olav helste på folket ved Fjell kyrkje etter opningsseremonien, seier Ole Konrad Ekerhovd.

 

Frå møtet i UKS 24. mai.

Ungdommens kommunestyre (UKS) har tildelt totalt 90 tusen kroner i støtte til tiltak retta mot ungdom.

 

Skisse for alternativ.

Kommunedirektøren går inn for at det vert bygd eín ny skule for vestsida og at skulen vert lokalisert på tomt 5 som er 250 meter frå senterpunktet i lokalsenteret Ulveset/Møvika. Det er tilrådd at skulen skal ha ein kapasitet på 450 elevar.

 

Etter forhandlingar 13 timar utover meklingsfristen, er partane komne til semje i kommunesektoren. 

 

Øygarden kommune søkjer etter lokale aktørar som vil tilby aktivitetar til barn og unge i feriar i skuleåret 22/23.

Ill.bilete

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggja til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter.

 

Nils Kåre Skoge (H) presenterte forslag som vart vedteke.

Formannskapet vedtok måndag samrøystes å avslå søknaden om å gje lån til Øygarden Fotballklubb.
- Formannskapet kan ikkje sjå at det er lagt fram ein drifts- og økonomiplan som viser korleis pengane skal nyttast. Det er heller ikkje framlagt ein plan for nedbetaling av lånet, heiter det i vedtaket.

  

Dagleg leiar Ole Morten Skjold og ordførar Tom Georg Indrevik.

I dag (23. mai) fekk Zinken på Straume overrekt Miljøfyrtårnsertifikat.
- Eg oppmodar andre til bedrifter til å sikra seg eit slikt sertifikat, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

 

 

Her kan frivillige organisasjonar søke om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Øygarden kommune forvaltar dette tilskotet på vegne av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).