Formannskapet tilrår å starta arbeidet med parallell plan og skisseprosjektering av ny ungdomsskule på Bildøyna og å utsetja byggjestart av ny skule på Vestsida inntil det ligg føre ein investeringsplan som viser mogleg realisering av prosjektet.

 

- Øygarden jobbar med koordinering av tenester og aktivisering av innbyggjarane i eit godt og viktig samarbeid med frivillige og private aktørar. Det seier leiar i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Tone Wilhelmsen Trøen (H) etter besøk i kommunen måndag.

 

Rådhuset på Straume med det norske og samiske flagget.

Den 6. februar er det 30 år sidan samefolkets dag vart feira for første gong. Dagen vert også markert til minne om det første samelandsmøtet som vart halde i Trondheim 6. februar 1917.

 

Rong Brass

Fredag 10. og laurdag 11. februar går Norgesmeisterskapet for brassband av stabelen i Grieghallen i Bergen, etter to år med coronafråver.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 5.

 

Etablerersenteret tilbyr både kurs og individuell veiledning til deg som vil starta ei bedrift. 

Kart over planområdet

Utval for plan tilrår at detaljregulering for Spildepollen skule, barnehage og bustadområde vert godkjend. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.

 

Øygarden kommune har ulike tilskotsordningar for å stimulera til eit aktivt kunst- og kulturliv. Lag, organisasjonar eller enkeltutøvarar innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv kan søkja tilskot frå ordningane.

 

Kommunedirektøren tilrår å starta arbeidet med å planleggja ny ungdomsskule på Bildøyna. Ein tilstandsrapport for Fjell ungdomsskule viser ein skule i dramatisk dårlegare forfatning enn kva som ligg til grunn i gjeldande vedlikehalds- og investeringsplanar.

 

Frå møtet i ungdommens kommunestyre tysdag.

Tysdag ettermiddag uttalte ungdommens kommunestyre (UKS) seg om prioritering av sju søknader til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om tilskot til inkludering.