Ill.

Øygarden kommune ønskjer alle ei god 17. mai-feiring! Etter to år med alternativ feiring med kortesje, er vi tilbake med tradisjonell feiring rundt om i krinsane.

Øygarden kommune har utarbeida forslag til revidert kommunal planstrategi. Forslag til planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 revidert 2022 vert no gjort offentleg tilgjengeleg i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova §10-1.

Her kan frivillige organisasjonar søke om prosjektstøtte til integreringsarbeid. Øygarden kommune forvaltar dette tilskotet på vegne av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).

Frå formannskapsmøtet torsdag. På talarstolen; Johnny Breivik som hadde ordet i samband med gjennomgang av økonomien. På biletet ser du også Espen Cornell Jacobsen (Ap) og Marianne Sandahl Bjorøy (Ap).

Formannskapet tilrår at PP-tenesta vert flytta til dei tidlegare NAV lokala i Øygarden rådhus, og at det vert utført nødvendige tilpassingar av lokala. PPT er i dag lokalisert i Skjenet 2.

 

Skjermdump frå møtet som vart avvikla på Teams.

Utval for samfunnsutvikling vedtok i dag (16. mai) å gjera den framlagde reviderte planstrategien 2020-2023 offentleg tilgjengeleg i 30 dagar.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 19.

 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Regjeringa føreslår å auka dei frie inntektene til kommunane i 2023 på mellom 1,8 og 2,3 milliardar kroner.

 

Det var stas for elevane at Lesereisebilen kom til Landro.

Det seier Tobias Børstad i 3b på Landro skule om opplevinga av å lesa bøker. Alle trinna på skulen deltek no i den nasjonale lesekonkurransen Lesereisen.

 

Norkart er utsett for datainnbrot. Dette kan også få konsekvensar for innbyggjarar i Øygarden ettersom kommunen nyttar tenester frå Norkart.

Ill. Pixabay

IMDi utlyser 45 millioner kronar i tilskotsmidlar til integrering av ukrainske flyktningar. Søknadsfrist er allereie 20. mai.