Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 26.

 

Samferdsle og trafikktryggleik startar med den årlege kantklyppinga langs kommunale vegar i veke 28, og arbeidet vert sluttført rundt juletider. Utstyret er grovt maskinelt og eignar seg difor dårleg i bustadområde. Vi ser det difor som ein føremon at grunneigarane sjølve tek ansvar i slike område.

Kommunestyre vedtok i møte 18.06.2020 endringar i kommunen sitt hefte for gebyr og brukarbetalingar. Det er gjort ei revidering av teksten i gebyrhefte, og då særleg innanfor kapittel 5, gebyr for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming og eigarseksjonering. Det er i hovudsak ikkje gjort endringar i gebyrsatsane. Unnataket er innan kapittel 8, pleie og omsorg for satsar som er forskriftsregulert. Endringane gjeld frå vedtaksdato 18.06.2020.

Svein Otto Jacobsen var svært oppteken av å få kommunedelplan for Skogsskiftet klar for første gongs behandling.

Etter ein lengre debatt vedtok utval for plan i dag samrøystes å senda saka om kommunedelplan for Skogsskiftet tilbake til administrasjonen slik kommunedirektøren innstilte på.

  

Skogsskiftet_02

  Frå august av vil innbyggjarane få eit anna førstemøte med kommunen enn i dag. I løpet av august er venteleg arbeidet med å samlokalisera innbyggjarservice og biblioteka fullført. Innbyggjarservice vert då lokaliserte i biblioteklokala på Straume, Skogsskiftet og Rong.

Illustrasjon

Publikumsmottaket til NAV Øygarden på Straume opnar igjen for publikum frå i dag 22. juni.

 

Frå videomøtet med Hordaland fylkeskommune.

Den politiske og administrative leiinga i Øygarden hadde på fredag to separate videomøte med leiinga i Vestland fylkeskommune og Bergen kommune. Målet var å drøfta felles problemstillingar.

 

 

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 25.

 

Skisse ARD arealplan AS

Utval for plan skal på møtet den 25. juni ta stilling til om framlegg til detaljregulering for Skulebakken, Knarrvika skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Utvalet skal også førstegongsbehandla kommunedelplan for Skogsskiftet.

 

Halvor Skurtveit fekk diplom for strilahaikuen "Gøy med gull i tanngarden, sa strilen og gilste". Redaktlr Marit Kalgraf delte ut prisen

På torsdag vart det klart kven som gjekk sigrande ut i strilahaiku-konkurransen. Like etter lunsjpausen i kommunestyret kunne ordførar redaktør i Vestnytt overrekkja førstepremien til Halvor Skurtveit for «Gøy med gull i tanngarden, sa strilen og gliste».