Trafikk på Straume

Bussruter som passar til reisevegen, samhengjande bussruter og fleire bussavgangar er det viktigaste for innbyggjarane i Øygarden for at dei skal reisa meir kollektivt. Det viser ei reisevaneundersøking.
- Denne undersøkinga er viktig for oss når vi skal gjennomføra tiltak som skal redusera køen og gje betre trafikkflyt, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

  

Ill.

Her er ein oversikt over bygg og anlegg som er stengd for aktivitetar, leige og trening i sommar. 

Planområdet

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Varden, GBNR 41/466 m. fl. på Valen.

Mange møtte fram for å vera med på opninga av Grønaplassen.

I strålande solskinn kunne Grønaplassen på Straume offisielt opnast torsdag kveld. Denne kvelden fekk vi verkeleg oppleva at her er det godt og lunt i sola.

 

Øygarden kulturskulekor

Øygarden kulturskulekor utvider sitt tilbud til yngre barn! Vi starter opp nytt barnekortilbod i Nordre Øygarden, og utvider samtidig med eit tilbod til dei yngste barna på Liljevatnet.

Avtalen vart underteikna av Davie Sandison og Tom Georg Indrevik

Dette vart gjort med fornya venskapsavtale sist helg. Avtalen vart signert på Scalloway museum laurdag 25. juni av ordførar Tom Georg Indrevik og Davie Sandison.

 

Illustrasjonsbilete frå Syklistforeningen

Utrygg, vanskeleg eller fullstendig … vidunderleg? No kan du som syklar jamleg i Øygarden la di stemma bli høyrd om korleis tilrettelegginga for sykling er – og kan bli betre. Bak initiativet står Syklistenes Landsforening som 1. juni lanserte ei  landsdekkande undersøking.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 25.

 

Frå venstre øvst; Karin Haugen, Sølvi Fjeld Bjorøy og Solveig Melstveit. frå venstre nederst; Odd Erik Kjeldstad, Anne Hufthammer og Christel Brown.

Når sommaren nærmar seg, hender det ikkje så reint sjeldan at vert skifte av leiarskap i barnehage og skule. Nokre av medarbeidarane som sluttar i stillingane sine denne gongen har lang fartstid i Øygarden og dei tidlegare kommunane her vest.

   

Ill.

Det er registrert fleire tilfelle av fugleinfluensa smitte på villfugl, i Noreg og truleg også i Øygarden kommune. Det er nyleg gjort funn av fleire sjuke og daude Havsuler. Fugleinfluensa er eit smittsam virussjukdom forsaka av influensavirus A, den opptrer hovudsakleg hos fjørfe men kan også smitte til andre dyrearter.