Søkje, svare, endre eller seie opp barnehageplass

Nytt barnehageår startar 15. august. For å ha rett på barnehageplass ved hovudopptaket, må du søkja innan 1. mars og barnet må vere fylt eitt år innan 30. november det året det vert søkt om plass frå. 

Søk om barnehageplass

Det er same søknadsprosess for private og kommunale barnehagar. Du kan vela inntil 5 barnehagar i søknaden. Om du søkjer barnehageplass etter 1. mars, eller barnet fyller 1 år etter 30. november det året det vert søkt om plass frå, vert du sett på venteliste og får tildelt plass når barnehagen har ledig plass.

Søknadsskjemaet om barnehageplass er elektronisk. Du kan søkja om barnehageplass i Øygarden kommune uansett kor i landet du bur, men barn busett i Øygarden kommune vert prioritert.

Søkje, svare, endre eller sei opp barnehageplass

Kven har rett på barnehageplass?

Hovudopptaket, med søknadsfrist 1. mars, tildeler plass til barn med lovfesta rett.
Dette er barn som:

  • Søkjer innan frist 1. mars
  • Fyller 1 år innan utgongen av november 2024
  • Er busett i Øygarden kommune når nytt barnehageår tek til i august.

Plass vert tildelt frå nytt barnehageår 2024, med oppstart i løpet av august. Barn som fyller 1 år i løpet av september, oktober eller november 2024, har etter søknad rett til å få tilbod om plass, og oppstart, i barnehagen frå den månaden dei fyller 1 år. Barnehagane tildeler plass etter opptakskriterier nedfelt i eigne vedtekter.

Viktig å vite

Klage

Foreldre/føresette har høve og rett til å klage på tildeling av barnehageplass. Klageretten gjeld for dei som har søkt innan søknadsfristen (01.03) og har rett på eit tilbod om barnehageplass- dersom ein ikkje har fått innvilga sitt 1. eller 2. val, eller ikkje har fått oppfylt retten til barnehageplass. Klage vert sendt Øygarden kommune. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage skildrar klageretten og saksgangen til foreldra.

Barnehagemynde
E-post
Telefon 56 16 00 00