Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Betaling for barnehage

Kort fortalt

  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.
  • Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre.
  • Familiar med låg inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eitt år om gongen. Ein må søkja på nytt for kvart barnehageår.
  • Du betalar for elleve månader i året. Det er betalingsfri i juli.

Pris for barnehageplass

Makspris for ein barnehageplass vert bestemt av Stortinget. Frå 1. januar 2021 er maksprisen for foreldrebetaling kr. 3 230,- per månad for heiltidsplass. Matpengar kjem i tillegg til det du betaler for barnehageplassen.

Pris og betaling - Barnehageplass
Plasstype Pris 2021 pr. mnd
(11 betalingsterminar pr. år)
Inntil 50 t/v 3230
For sein henting per påbegynt halvtime 275

Ved for sein henting, per påbegynte halvtime, kr. 270 per barn (kommunale barnehagar). Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon ved for sein henting av fleire barn.

Redusert foreldrebetaling

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har låg inntekt. Ei hushaldning skal ikkje betala meir enn 6 % av brutto årsinntekt for eín barnehageplass. Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen betalar mindre. Det blir trekt 30 prosent frå månadsprisen for barn nummer to, og 50 prosent frå månadsprisen frå ytterlegare barn.

Det er ikkje nødvendig å søkja om ordninga, men pass på at det er den same føresette som står oppført som "Føresett 1" på alle barn i opptakssystemet. Redusert pris for søsken gjeld ikkje mellom barnehage og SFO.

Ikkje betalt faktura

  • Kommunale barnehagar: Manglande betaling for barnehageplass vil medfører at kravet vert sendt til inkasso. Kommunen kan varsle om oppseiing av plassen ved vesentleg mislighald.
  • Private barnehagar: I private barnehager gjeld den einskilde barnehage sine vedtekter og reglar vedrørande betaling.

Lovar og reglar