Aktuell informasjon

Blomvåg vest (2019)

Hovudformåla i planen er å tilretteleggja for grav- og urnelund og bustadformål. Det er bl.a. også planlagt samferdsle- og infrastrukturanlegg for vegutbetring, parkering og kollektivanlegg.

Dokument