Aktuell informasjon

Kleppedalen

Hovudformålet med planen er å leggja til rette for utbygging av bustader, idrettsanlegg og samferdsleanlegg, og sikra naturverdiar i området. Planforslaget regulerer bl.a. viktige trafikksikringstiltak som forbetra kryssløysing med avkøyringsfelt i kryss mellom fylkesveg 561 og kommunal veg i Husdalen.

Dokument