Aktuell informasjon

Straume (2005-2018)

Kommunedelplan for Straume gjev føringar for at Straume skal verta eit levande, miljøvenleg og aktivt regionsenter med nærområde som supplerer og støttar opp om sentrum.

Straume skal utviklast frå kjøpesenter til fullverdig urbant regionsenter med tilknyting til sjøen. Området skal vera funksjonelt og framtidsretta, både når det gjeld offentlege rom og næringsområde. Planen skal sikra viktige trekk i landskapet, god tilgjenge for alle og høg arkitektonisk kvalitet på bygg og anlegg med uterom.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjent følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Straumeområdet 2005 - 2018

Vedtaket i kommunestyret kan ikkje påklagast.

Dokument

Her finn du planar og prosjekt under arbeid