Aktuell informasjon

Hellesøy hamn

Ny plan omfattar sentrale delar av tettstaden Hellesøy, og legg til rette for nødvendig vern og offentleg servicetilbod, som:

  • Tilgjenge til areal og bygning ved Nothengjo; området er avsett til friområde.
  • Offentleg WC på tomta til kafeen (påbygg)
  • Oppgradert kollektivknutepunkt med ny snuplass, gangfelt og miljøstasjon.
  • Rasteplass og tilgjenge til sjø. Evt.: Oversiktskart for turistar.

Dokument