Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Administrativ leiing

Her finn du informasjon om administrativ leiing i Øygarden kommune. 

Kommunedirektør

Rune Landro (konstituert)
Telefon: 938 17 044
E-post: rune.landro@oygarden.kommune.no

Kommunedirektøren, assisterande kommunedirektør og dei fire kommunalsjefane utgjer leiargruppa.

Assisterande kommunedirektør

Åse Vik
Telefon: 930 05 178
E-post: ase.vik@oygarden.kommune.no
 


Kommunalsjef for Oppvekst

Anne-Merete Vabø Haugane
Telefon: 400 85 496
E-post: Anne-Merete.Haugane@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Jon Erik Egeland
Telefon: 915 20 625
E-post: jon.egeland@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Trond Heggestad
Telefon: 917 15 563
E-post: Trond.Heggestad@oygarden.kommune.no

Tensester under kommunalsjefområdet:

 • Barnehagar
 • Grunnskular og SFO
 • Vaksenopplæring
 • Barn, unge og familietenester (helsestasjon, skulehelseteneste, jordmorteneste og kommunepsykolog 0-23 år)
 • PPT
 • Barnevern, barnevernsvakt og krisesenter
 • Fagstab

Kommunalsjef for Helse og velferd

Line Barmen
Telefon: 993 77 018
E-post: line.barmen@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Tove Helleland
Telefon: 997 07 128
E-post: tove.helleland@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Koordineringssenter
 • Sjukeheimar
 • Omsorgsbustader med og utan heildøgnsbemanning
 • Rus og psykisk helse
 • Flyktningteneste
 • Helse, meistring og rehabilitering
 • Tenester til menneske nedsett funksjonsevne
 • NAV (kommunal del)
 • Heimetenester
 • Lokalmedisinsk senter
 • Legeteneste og legevakt

Kommunalsjef for Kultur og samfunn

Bjørn Erik Kristiansen - Klikk for stort bileteBjørn Erik Kristiansen (konstituert)
Telefon: 948 12 757
E-post: Bjorn.Kristiansen@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Kultur (barne- og ungdomskultur, bibliotek, medborgarskap og idrett)
 • Plan, geodata og oppmåling (areal- og samfunnsplan, geodata og oppmåling)
 • Eigedom, drift og vedlikehald (byggdrift, samferdsle og transport)
 • Reinhald
 • Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning (dele- og byggesak, tilsyn, klager og miljøforvaltning)

Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon

Anne Erdal
Telefon: 902 88 087
E-post: anne.erdal@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Personal og organisasjonsutvikling
 • Tryggleik (beredskap, kommuneadvokat, overordna internkontroll, HMT, personvern/GDPR og informasjonstryggleik)
 • Service (Innbyggjartorg, politisk sekretariat, forvaltning og saksbehandling, eigarstyring, informasjon, brukarstøtte, bustadkontor)
 • IKT og dokumentsenter
 • Økonomistyring
  - Budsjett, finans og eigedomsskatt
  - Rekneskap og økonomisk internkontroll
  - Løn
 • Innkjøp og investering