Kommunepsykolog for barn og unge

Kven kan få tilbodet?

Kommuepsykologane for barn og unge jobbar med førebygging og tidleg intervensjon knytt til aldersgruppa 0-24 år. Tenesta rettar seg mot barn og unge med milde til moderate psykiske vanskar, via konsultasjon, grupper, kurs og rettleiing. Vi jobbar i tillegg med rettleiing til andre tenester og systemarbeid retta mot å skape gode helsefremjande arenaer for barn og unge.

Tilbod

Slik søkjer du

Ta kontakt med helsestasjon, skulehelseteenesta eller fastlege for tilvisning.

Prisar

Tenesta er gratis.

Kurs- og gruppetilbod