Skulehelsetenesta

Alle skular i kommunen har helsesjukepleiar. Det varierer med storleiken på skulen kor mange dagar i veka helsesjukepleiar er på skulen. Det er også skulelege knytt til skulen, men dei har ikkje faste dagar dei er til stades på barneskulane.

Barneskule

Ungdomsskule

Videregåande skule

Skulehelsetenesta
Telefon 56 16 03 00


Telefontid
Måndag til fredag kl. 08.30-11.15
og 12.30-13.30