Gratis transport til aktivitetar

Vaksne personar med funksjonsnedsetjing kan bestilla gratis transport til nokre av kultur- og aktivitetstilboda i kommunen.
Her finn du oversikt over aktivitetar du kan bestilla transport til.

Dag- og aktivitetstilbod

Her finn du oversikt over ulike aktivitetar og dagtilbod. Fleire av tilboda under er drive av og for frivillige.

Aktivitetar for alle

Aktivitetar for seniorar

Tilbod du må søkja om

Anna