Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Rektor på Gangstø ressurssenter, Guttorm Helgøy, orienterte om "Trygg i fellesskap".

Ungdommens kommunestyre vedtok på torsdag å løyva 40 tusen kroner til «Vaksne som bryr seg på Ågotnes».
   

Frå formannskapsmøtet i dag. På talarstolen; Maria Thomassen. På dirgentbordet; ordførar Tom Georg Indrevik (til venstre) og kommunedirektør Rune Lid.

Formannskapet går inn for at Øygarden kommune nyttar ekstratilskot frå staten på 18 millionar kroner til vedlikehald av bygg og anlegg. Som eit tiltak knytt til koronaviruset, har regjeringa tilrådd ein aktivitetsdrivande tiltakspakke for kommunane.

 

I dag vart reinhaldarar takka for den viktige jobben dei har gjort dei siste tre månadene. Arbeidsfelt er notert i parantes etter namna. Frå venstre; Ordførar Tom Georg Indrevik, kommuneoverlege Stein Inge Stigen, dagleg leiar for Øygarden lokalmedisinske senter, Tonje Tangen Alvsvåg, legevaktsleiar Christin Mork, smittevernlege Jens Eikås, Kate Viksøy (pandemilegevakta), Monica Tvedt (koronaavdelinga), Anna Liza Sætre (Øygarden lokalmedisinske senter), Maria Christine Telle (jordmorkontor ved Kraftsenteret), Dainis Liepa (Sotra Arena/pandemilegevakta), Anne Grethe Viksøy (pandemilegevakta), Linn Håvik-selje (Øygarden lokalmedisinske senter), Pornpimon (Nomi) Lillebø (koronaavdelinga), Rut Paulson (reinhaldsleiar) og Mylene David Datu (legevakta, Øygarden lokalmedisinske senter). Gemma Juaton (koronaavdelinga) var ikkje til stades på markeringa.

Mange medarbeidarar i kommunen har hatt ekstraoppgåver og store omleggingar av arbeidskvardagen som ein konsekvens av koronaviruset. I dag vart reinhaldarane heidra for innsatsen deira sidan Noreg vart «stengd ned» i midten av mars.

    

Frå venstre; Bjørn Ove Børnes, Ole G. Fredheim, Bjarne Ulvestad og Tom Georg Indrevik.

Interimsstyret for ØyVAR AS hadde sitt siste møte den 18. mai. Kommunestyret har valt nytt styre med Børge Haugetun som styreleiar. I sist veke takka ordførar Tom Georg Indrevik leiinga i interimsstyret for arbeidet som er gjort for å få på plass det fusjonerte selskapet ØyVAR AS.

 

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 23.
 

Frå venstre; ordførar i Øygarden, Tom Georg Indrevik, ordførar i Askøy, Siv Høgtun og lensmann Torbjørn Mørk.

På torsdag denne veka var det møte i politirådet. I etterkant av møtet signerte lensmannen og ordførarane i Askøy og Øygarden samarbeidsavtalen om politiråd.

   

 

Kommunedirektør Rune Lid føreslår store endringar i 2020-budsjettet.

Koronaviruset har store konsekvensar for kommuneøkonomien, og kommunedirektøren føreslår store endringar i budsjettet for 2020. Saka om revidert budsjett står på sakskartet til formannskapet den 10. juni. Kommunestyret gjer endeleg vedtak den 18. juni.

 

 

 Illustrasjon som viser terrengtilpassing og korleis ein har lagt bustadane i terrenget. Utarbeida av Holon Arkitektur AS.

Utval for plan gjekk i dag samrøystes inn for å godkjenna detaljreguleringsplan for Bakkane, Straume. Planen legg til rette for 35 bustader i fire blokker.

   

 

Det kan vera trong om plassen på Vestsidevegen. Arkivfoto.

I samband med ei sak om status for Vestsidevegen, vedtok utval for samfunnsutvikling at det er behov for å regulera strekninga Møvika-Skålvika fram til reguleringsplan for fylkesveg 210 Apalvågen-Eide. 

  

I samband med saka om heildøgsnsplassar og utgreiing av nytt omsorgstilbod, presenterte utvalsleiar Jan Utkilen (Sotralista) eit framlegg som vart justert og gjort til fellesframlegg som fekk samrøystes tilslutnad.

Utval for tenester og levekår (UTL) samla seg om ei omfattande innstilling om det framtidige omsorgstilbodet i Øygarden kommune då dette stod på sakskartet i dag. Det er mellom anna innstilt på at det skal etablerast eit prosjekt som skal arbeida fram forslag til nytt heildøgns omsorgstilbod uavhengig av diagnose, som medrekna vurderer eit nytt bu- og servicesenter.