Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

 Illustrasjon som viser terrengtilpassing og korleis ein har lagt bustadane i terrenget. Utarbeida av Holon Arkitektur AS.

Utval for plan gjekk i dag samrøystes inn for å godkjenna detaljreguleringsplan for Bakkane, Straume. Planen legg til rette for 35 bustader i fire blokker.

   

 

Det kan vera trong om plassen på Vestsidevegen. Arkivfoto.

I samband med ei sak om status for Vestsidevegen, vedtok utval for samfunnsutvikling at det er behov for å regulera strekninga Møvika-Skålvika fram til reguleringsplan for fylkesveg 210 Apalvågen-Eide. 

  

I samband med saka om heildøgsnsplassar og utgreiing av nytt omsorgstilbod, presenterte utvalsleiar Jan Utkilen (Sotralista) eit framlegg som vart justert og gjort til fellesframlegg som fekk samrøystes tilslutnad.

Utval for tenester og levekår (UTL) samla seg om ei omfattande innstilling om det framtidige omsorgstilbodet i Øygarden kommune då dette stod på sakskartet i dag. Det er mellom anna innstilt på at det skal etablerast eit prosjekt som skal arbeida fram forslag til nytt heildøgns omsorgstilbod uavhengig av diagnose, som medrekna vurderer eit nytt bu- og servicesenter.

  

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 22.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 20.

  

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.

    

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 09.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 07.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 05. Her finn du også oversikt over gjeremåla til ordførar og varaordførar.