Bebuarane på bufellesskap A er engasjerte og motiverte turgåarar.

Torsdag 26. august hadde bufellesskap A på Straume bu og servicesenter, saman med pårørande og tilsette ei markering etter ein vår og sommar med mykje turgåing.

 

Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 34.

 

Besøket av brannvesenet var populært.

På ein heilt vanleg kvardag ved Rong skule, vart brannalarmen utløyst ved eit uhell. Men uhellet førte til at elevane fekk ei flott oppleving.

 

Lærlingane får mellom anna opplæring i brann- og førstehjelp.

I sist veke var det start for 41 lærlingar i Øygarden kommune. I fire dagar var det kurs og opplæring både for førsteårslæringar og dei som tek fatt på det andre året.

   

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 33.

 

Foto: Colourbox

Så langt i år har vi blitt 171 fleire innbyggarar i Øygarden. I løpet av andre kvartal 2021 auka folketalet med 67 personar.

 

Bilete av bygd veg pr.  desember 2020

Utval for plan står fast på at det må gjevast dispensasjon for å etablera turveg på Liaskjæret. Utvalet tok ikkje klage frå Statsforvaltaren i Vestland til følgje då klagesaka vart behandla i dag.

 

Frå møtet i dag. Frå venstre; Ann Kristin Kløvrud Eriksen (Ap) som fremja forslaget, Helge Inge Johansen i sekretariatet og leiar i kontrollutvalet, Mons Tore Nakken.

Kontrollutvalet rår til at kommunestyret melder tidlegare ordførar og rådmann i gamle Øygarden, som øvst ansvarlege, til politiet for mogleg brot på reglar i samband anskaffingar.

  

 

Arkivfoto. Frå møtet 9. juni i år.

Tysdag 24. august er det kalla inn til formannskapsmøte. Mellom sakene er utbyggingsavtale med Brødrene Ulveseth Eiendom AS for Heimtun og behov for kommunal finansiering (eigendel) i samband med utbygging av breiband.

 

Barneverntenesta i Øygarden kommune søkjer vertsfamilie for ein ungdom, det vil seia at du har ein godkjend utleigeeining i tilknyting til din eigen bustad i Øygarden kommune.