Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovudoppgåve å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalde styre, råd og utval i Øygarden kommune.

Våre oppgåver

  • Støtteapparat for ordførar, varaordførar, råd, utvalsleiarar og andre folkevalde
  • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordførar
  • Ansvarleg for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjersle og opplæring.
  • Oppretthalde og vidareutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utval
  • Gje råd og rettleiing i saker som har samanheng med prosedyrer og saksgang i råd og utval
  • Gje råd, rettleiing og informasjon til folkevalde, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker
  • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring
  • Gjennomføring av stortingsval og kommune- og fylkestingsvalg i Øygarden kommune

Kontakt oss

E-post: politisksekretariat@oygarden.kommune.no

Her finn du oversikt over møte i formannskapet, sakspapir, ordførar og representantar med kontaktinformasjon

Oversikt over kven som har ansvar for dei ulike utvala