Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovudoppgåve å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalde styre, råd og utval i Øygarden kommune.

Våre oppgåver

  • Støtteapparat for ordførar, varaordførar, råd, utvalsleiarar og andre folkevalde
  • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordførar
  • Ansvarleg for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjersle og opplæring.
  • Oppretthalde og vidareutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utval
  • Gje råd og rettleiing i saker som har samanheng med prosedyrer og saksgang i råd og utval
  • Gje råd, rettleiing og informasjon til folkevalde, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker
  • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring
  • Gjennomføring av stortingsval og kommune- og fylkestingsvalg i Øygarden kommune

Møteplan, sakspapir og representantar for utvala

Her finn du møteplan for alle utvala med sakspapir og oversikt over representantar.

Innkalling og sakspapir er tilgjengeleg om lag 7 dagar før kvart møte.

Kontakt oss

E-post: politisksekretariat@oygarden.kommune.no

Oversikt over kven som har ansvar for dei ulike utvala

Kontaktopplysningar til kontaktpersonar i sekretariatet

 Beate Hetlevik 
Telefon: 56161639 
Mobiltelefon: 47293144 
E-post: beate.hetlevik@oygarden.kommune.no

 Grethe Bergsvik 
Telefon: 56161628 
Mobiltelefon: 92040670 
E-post: grethe.bergsvik@oygarden.kommune.no

 Kjell Andersland
Telefon: 56161648 
Mobiltelefon: 969 42 241
E-post: kjell.andersland@oygarden.kommune.no

 Einar Ulla – Sekretariat Vestland fylkeskommune 
Mobiltelefon: 97190734 
E-post: einar.ulla@vlfk.no