Søk Rask Psykisk Helsehjelp

Kva tilbyr vi?

Tilbodet er utarbeidd etter modellen Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). I RPH-modellen er det sentralt å gje oppfølging på lågast mogleg nivå for at vi skal kunne hjelpe flest mogleg. Dei fleste får eit tilbod om kurs eller rettleia sjølvhjelp. Kva for tilbod som passar den einskilde søkjar og situasjonen han eller ho står i, vurderer vi i inntaksteam og saman med den som søkjer hjelp.

Vi har ikkje eit tilbod til dei som over lang tid har hatt utfordringar med å få kvardagen til å gå rundt, eller over lang tid (fleire år) ufrivillig har falt ut av arbeid. Då rådar vi å søkje spesialisthelsetenesta.

 Kursoversikt

Kurs- og aktivitetskalender

Rettleia sjølvhjelp

I tilbodet rettleia sjølvhjelp gjennomfører du korte modular over omlag 1-2 månader, 1 modul i veka. I tillegg får du oppfølging i form av ein kort samtale med behandlar (omlag 15 minutt), vanlegvis ein gong i veka. Samtalane har fokus på teknikkar og oppgåver frå modulane.

Her kan du lese meir om rettleia sjølvhjelp.

Dersom ein søkjar i hovudsak ønskjer eit samtaletilbod rår vi han eller ho å søkje hjelp frå andre instansar.

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa vår er innbyggjarar i kommunen i aldersgruppa frå 18 år og oppover, med milde til moderate psykiske helseplagar.

Dersom du har slite over lengre tid, og har problem med å fungera i kvardagen, så vil vårt tilbod og våre rammer mest sannsynleg ikkje passa deg. Då kan du ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta, og kan få hjelp av fastlege til tilvising dit.

Korleis få tilbodet?

Dersom du ønskjer å få oppfølging hjå oss, kan du sende inn kontaktskjemaet vårt via knappen under: 

Søk rask psykisk helsehjelp

Pris

Tilbodet er gratis, forutan Frisk pust der ein betalar redusert pris for medlemskap i 2 månader hjå Aktiv365.

Kva skjer vidare?

Vi har inntaksmøte kvar tysdag, og du kan rekne med at vi svarar deg i løpet av ei eller to veker. Ved høgtider og feriar kan det ta noko lengre tid.