Aktuelt - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kommunedirektør Rune Lid er svært nøgd med resultatforbetringa på kr 112 mill i det første driftsåret i ny kommune. Dette viser at arbeidet med god økonomistyring har gitt effekt til trass for eit krevjande driftsår, med ny samanslått kommune og Covid-19. Kommunedirektøren meiner at kommunen er på rett veg, men at det framleis gjenstår krevjande økonomiske prioriteringar for å oppnå ein bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunedirektøren understrekar også at ein må halda fram arbeidet med å evaluera organisasjonen og forbetra rutinar.

  

Berit Anita var mellom dei som orienterte om arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen.

Eldrerådet ønskjer at flest mogleg engasjerer seg i arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette vart drøfta på møtet i eldrerådet i sist veke.

 

IceCO2 ved Thor Berg (til venstre) og Renevo ved Jan Kåre Pedersen underteikna i dag kontrakt for levering av 500 tonn Bio-CO2.

I dag underteikna selskapet IceCO2 på Straume og Renevo på Stord ein kontrakt  for levering av 500 tonn Bio-CO2.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.

 

Ill.foto: Colourbox

Til saman auka folketalet i Øygarden kommune med 52 personar i løpet av dei siste tre månadane av 2020. Dette er den lågaste veksten vi har sett i fjerde kvartal dei siste ti åra. Ved inngangen til 2021 budde det 38 664 personar i Øygarden kommune.

 

Arkivfoto. Frå møtet i UKS i januar.

Ungdommens kommunestyre har hatt møte denne veka. På møtet vart det mellom anna vald to medlemer som skal vera delegatar frå Øygarden kommune på fylkesting for ungdom 2021.UKS vil også gjennomføra eige stort arrangement for å engasjera ungdomen i arbeidet med samfunnsdelen med kommuneplanen.

 

Arkivfoto. Frå møtet i råd forpersonar med funksjonsnedsetjing i desember 2020.

Råd for personar med funksjonsnedsetjing (RFF) sluttar seg til framlegget til forskrift med kriterium for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Øygarden.

 

 

Foto/ill.:  Skjermbilde av digitalt møte via Teams, TVEPS

Kva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylla berrekraftmåla til FN? I fjor haust fekk ei tverrfagleg studentgruppe ein annleis TVEPS-praksis.

 

Foto: Statens vegvesen

Alle dei tre leverandørane som vart prekvalifisert til å gje tilbod på støykontrakt for Sotrasambandet har levert inn tilbod på kontrakt om lokale støytiltak på bustader langs nytt Sotrasamband.

 

 

Møtet vert gjennomført som Teamsmøte og overført på nett-TV.

Kommunestyret har 26 saker på dagsorden då det vert kalla inn til det første møtet i 2021. Mellom sakene er drøftingssak om nytt rådhus/kulturhus og andre offentlege funksjonar i samband med etablering av ny vidaregåande skule i regionsenteret i Øygarden kommune.