Booking sakshandsamar: Byggjesak

Du kan reservere tid for telefon- eller nettmøte med sakshandsamar på byggjesak. 

Tilgjengelig

Måndag , onsdag og fredag 12.00 - 15.00 Møtelengde ca. 15 minutter.

Møtealternativ

  • Telefon
  • Nettmøte (Microsoft Teams)

Du veljer møteform i registreingsskjema.

Kva kan eg få hjelp til?

Du kan få svar på spørsmål om til dømes søknadsreglane, og få hjelp til å finna fram til kva reglar som gjeld på staden der du skal byggja. Dette gjeld både lovbestemte reglar og regler fastsette i reguleringsplan eller kommuneplan. Vi gjev og råd om prosess, ansvar og andre tema som må avklarast for å kome i gang

På møtet vurderer vi ikkje konkrete byggesakar eller konkrete løysingar, men gir råd om korleis du skal gå fram i saka, kva for nokre krav det er til dokumentasjon og kor du kan innhente naudsynt informasjon. Møtet erstattar ikkje førehandskonferansar eller innsyn.  Du finn informasjon om desse tenestene her

Har du spørsmål om di sak?

Send e-post til postmottaket eller ta kontakt med sakshandsamaren din på e-post eller på telefon i telefontida som er tysdag og torsdag mellom kl. 09.00-15.00.

Korleis avtaler eg møte med sakshandsamar?

Du vel type teneste, tidspunkt og fyller inn informasjon i skjemaet du finn på knappen under.

Reserver møte med sakshandsamar

Korleis avlyser eller flyttar eg ein avtale?

I stadfestinga du fekk på e-post vel du "Planleggje på nytt" lenkja/knappen.