Vedtekne områdeadressenamn

Øygarden kommune, delegert til namnemynde ved Eining plan, geodata og oppmåling, vedtok 07.03.2024 i sak 003/24, 34 områdeadressenamn.

Kunngjeringsdato: 12.03.2024
Merknadsfrist: 03.04.2024
Saksnummer: 003/24
Status: Høyring

Vedtekne områdeadressenamn

 • Bukkasundet
 • Ettersundosen
 • Opsøyna
 • Brakholmen
 • Skurvholmen
 • Belekholmen
 • Litlakinna
 • Storakinna
 • Spildholmen
 • Kørelen
 • Høset
 • Torvaneset
 • Myntevik
 • Vikane
 • Løno
 • Lyngholmssundet
 • Geitarøyna
 • Veløyna
 • Storholmen
 • Kongvika
 • Snekkevikholmane
 • Arefjordpollen
 • Vestre Bildøyna
 • Foldnesholmane
 • Bruane
 • Søre Knappavågen
 • Breiholmen
 • Buholmen
 • Midtbuarøyna
 • Nordra Sandøyna
 • Landroøyna
 • Oksen
 • Giljeneset
 • Misjesundet

Dokument i saka

Du har rett til å klaga

Vedtak kan påklagast av dei som etter Stadnamnlova § 6 (bokstav a-c), har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn Jf. Stadnamnlova § 12 – Klage:

 1. eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
 2. eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
 3. ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Klagefrist er 3 veker frå kunngjering. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagt innan fristen, jf. forvaltningslova §§ 29 og 30. Klaga skal grunngivast og sendast skriftleg til kommunen, jf. forvaltningslova §32.

Klageretten begrensar seg til skrivemåte av namnet, ikkje vegparsellinndeling eller val av namn.

Kommunen handsamar klagen i tråd med gjeldande lovverk. Dersom klagen ikkje vert teke til følgje, vert saka sendt til Klagenemnda for stadnamnsaker. Klagenemnda sitt vedtak er endeleg. 

Klager kan sendast til kommunen:

Frist for å koma med merknad er sett til: 03.04.2024