Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 560 Kolltveit-Sund grense

Kommunestyret i tidlegare Fjell kommune vedtok planen i møte 12.12.2019, sak KS 55/19.

Kunngjeringsdato: 07.04.2020
Merknadsfrist: 05.05.2020
Saksnummer: 20/5067
Arealplan-ID: 124620150015
Opne i plankart
Status: Godkjent plan

Kort om planen

Planframlegget legg til rette for etablering av ny trasé for fylkesvegen 560 mellom Kolltveit og Vorland i Sund. Denne saka omhandlar delen av strekninga som ligg i tidlegare Fjell kommune. Gamal trasé vert omgjort til lokalveg/avlastningsveg. Vegen er om lag 15 kilometer lang og har 4 tunnelar og 7 bruer. Om lag 9 km av vegstrekninga ligg i tidlegare Fjell kommune.

Planen legg opp til løysingar for gang- og sykkeltrafikk, og det er lagt vekt på god samfunnsøkonomisk arealbruk og bustad- og næringsutvikling.

Reguleringsplanen er det andre delprosjekt i Sotrasambandet; fastlandssambandet Sotra – Bergen og nord-sørgåande samband på Sotra.

Du har rett til å klaga

Som part i saka eller ved rettsleg klageinteresse, kan du senda klage på vedtaket. Klagefrist er 05.05.2020. Klagen bør vera kortfatta, presis og grunngjeven. 

Dokument i saka

Verknad av planen

Planen er bindande for alt arbeid eller tiltak som vert sett i verk innanfor planområdet.

Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova må vera sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa.

Reglane for innløysing er fastsett i plan- og bygningslova § 15-3. Dette inneber m.a. at grunn kan krevjast innløyst. Sjå til plan- og bygningslova for fullstendig oversikt over reglane. Det er òg mogleg å ta kontakt med  kommunen for utfyllande informasjon.

Som ei oppfølging av restriksjonane for å hindra smittespreiing av covid-19, vert ikkje planen gjort tilgjengelege i papirformat på Biblioteka.

Tek du kontakt med kommunen ber vi om at du viser til saksnummer: 20/5067