Skjenking, sal, servering og tobakk

Fornying av løyve i 2024

Alle sals- og skjenkeløyve skal fornyast kvart fjerde år. I Øygarden kommune er det enno ikkje avgjort korleis dette skal gjennomførast. Det vil bli sendt ut informasjon til løyvehavarar så snart fornyingsprosess er avgjort.