Øyeblikkeleg hjelp - Psykisk helse og rus

Kommunen har eit øyeblikkeleg hjelp døgntilbod for psykisk helse og rus, etter tilvising frå lege.

Kven kan få tilbodet?

  • Personar over 18 år som treng mellombels behandling eller omsorgsbehov der lokale tiltak kan forbetra situasjonen
  • Psykiske plager, rusproblematikk eller livskriser

Kva kan du få hjelp til?

Dette er eit alternativt tilbod i staden for innlegging på i sjukehus. Innlegging i inntil 72 timar.

Slik søkjer du

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt

Pris

Tenesta er gratis.