Demens - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Demens

Demensteamet består av sjukepleiarar og ergoterapeut. Vi samarbeidar med koordineringssenter, fastlegar og anna helsepersonell i kommunen.

Kva kan du få hjelp til?

  • Utgreiing/kartlegging om problemet skuldast demens
  • Råd og rettleiing
  • Oversikt over tenestetilbod frå pleie- og omsorg
  • Tilrettelegging i daglege aktivitetar (inkludert hjelpemidlar)
  • Oppfølging

Vi føretek heimebesøk etter ønskje frå brukar eller pårørande.

Demensteamet
Mobil 911 14 110