Klageutvalet

Kommunalt klageutval (KLU) er kommunen si «særskilte klagenemnd» og skal behandla klager på enkeltvedtak fatta av kommuneadministrasjonen, jf forvaltningslova § 28 og der ikkje anna klageinstans er særskilt bestemt i loven.

Døme på enkeltvedtak det kan klagast på: aktuelle helse- og omsorgstenester, barnehageopptak, HC-parkeringsløyve, startlån, kulturskule, brannvern, kommunale gebyr o.l.
Klageutvalet prøver alle sider ved det påklaga vedtaket, og kan ta omsyn til nye omstende og opplysningar som ligg føre på vedtakstidspunktet. Utvalet kan avvise saka, oppheve, endre eller stadfeste det påklaga vedtaket, jf.  forvaltningslova § 34.

Mange av klagesakene er unnateke offentlegheit. Møta vert lukka under behandling av slike saker.

Møteplan

Her finn du oversikt over møte i klageutvalet, sakspapir, leiar og medlemer med kontaktinformasjon 

Meldemmer

Klageutvalet har 7 medlemer.
Her finn du oversikt over representantar med kontaktinformasjon.

Reglement