Utskriving frå skulen

Utskriving ved fråvær over 2 veker.

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker (10 skuledagar). Her kan finn du meir informasjon om elevpermisjon og søknadsskjema

Dersom eleven skal vere vekke frå skulen ut over 2 veker (10 skuledagar), kan ikkje kommunen gi permisjon. I staden kan dei foresette skriva eleven ut av skulen.

Foreldra / dei foresette er ansvarlege får opplæringa i den perioden eleven er borte frå skulen.

Skjema for utskriving av elev frå skulen

Innskriving

Dersom eleven kjem tilbake til skule i Øygarden kommune må eleven skrivast inn at på nytt. Her finn du informasjon og skjema for: