Skule - Avdekking

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området skule.Informasjon om førebygging under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området skule i Trygg i fellesskap-modellen

Varsle og undersøkje

 1. Varsle rektor med meldeskjema
 2. Undersøkje:
  • Krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering?
  • Undersøking ved hjelp av metodar som observasjon, samtale, ikkje-anonyme undersøkingar, kartleggingsverktøy, sosiogram.
   • Få fram fakta om situasjon
   • Kva påverkar korleis eleven opplever det? Finne ut kva som ligg bak eleven si oppleving, ein skal ikkje finne bevis for/mot at eleven har blitt mobba/krenka.
  • Viser undersøkinga at eit problem må løysast, så må aktivitetsplan med tiltak lagast. Sjå under HANDTERING/AKTIVITETSPLAN

Metodar for undersøking

«Snakk med meg»-metoden: Dette er ein kartleggings- og oppfølgingsmetode der leiinga el.l. på skulen intervjuar klassar eller heile elevtrinn. Denne metoden kan både nyttast førebyggjande og som avdekking i mobbesaker.

«Øde øy»: Eit sosiogram som viser klassemiljø.

Ressursar

Verktøy

Lovar