Borgarleg vigsel

Ved overgangen til 2018 vart ansvaret for borgarleg vigsel overført fra tingretten til kommunen, og Øygarden kommune tilbyr vigsel til alle personar som oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap i Noreg.

Vigselsseremonien vår er ei livssynsnøytral og rettsleg handling. For å gifte dykk i kommunen må de først søke om prøvingsattest, og deretter ta kontakt med kommunen.

Dersom de har eit sterkt ynskje om ein spesifikk dato kan de kontakt med kommunen via sentralbordet for ein mellombels reservasjon, opp til eit år i førevegen. Vi vil gjere vårt ytterste for å i møtekomme ynskje, men kan ikkje garantere for tidspunktet før vi har fått naudsynt dokumentasjon.

Søk om prøvingsattest

Brudeparet må først søkja om prøvingsattest frå Skatteetaten. Prøvingsattesten er er eit dokument som syner at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Sakshandsamingstida hjå Skatteetaten kan vere opp mot seks veker, så de bør søke i god tid. Ver samstundes merksam på at prøvingsattesten berre er gyldig i fire månadar frå utskrivingsdato, og attesten må vere gyldig når de giftar dykk.

Ta kontakt med kommunen

Når de har motteke gyldig prøvingsattest frå Skatteetaten kan de ta kontakt med kommunen og reservere tid for vigsel, fortrinnsvis digitalt på denne sida.

Bestilling av borgarleg vigsel

Dersom de har ytterlegare spørsmål, eller ikkje kan søkje digitalt, kan de ta kontakt med sentralbordet som vil sette dykk over til rette vedkommande.

Merk at innsending av skjemaet ikkje er ei endeleg stadfesting. Når kommunen har handsama søknaden vil de få tilsendt stadfesting på avtalt vigsel. Denne vert sendt til den digitale postkassa dykkar (dersom du har reservert deg mot slik kontakt vil du få stadfestinga som papirpost).

Kommunen sine krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastast opp i søknadsskjemaet. Alternativt kan den leverast på innbyggjartorga eller sendast som brevpost, men hugs då å berekne ekstra god tid.

I utgangspunktet må vi ha all dokumentasjon i hende seinast to veker før vigselsdagen, men vi kan gjere unnatak frå dette. Ver likevel merksam på at vi ikkje kan garantere for vigselen før vi har fått og kontrollert prøvingsattesten.

Datoar for vigsel

Kommunen gjennomfører vigsel ein fredag og ein påfølgjande laurdag i månaden, i tidsrommet 12:00 – 15:00, etter oppsett plan.

Vi kan gjennomføre vigsel på andre tidspunkt etter nærare avtale, med førehald om at vi har vigslar tilgjengeleg.

Seremonirom og gjestar

Det er som hovudregel ordføraren sitt kontor på Øygarden rådhus som blir brukt som vigselsrom. Vigsel på andre stadar kan vere aktuelt på førespurnad, men dette vil vere avhengig av kapasitet, og vigslar vil sjølv vurdere om det er praktisk gjennomførtbart.

Ordføraren sitt kontor har i utgangspunktet plass til inntil ti gjestar, i tillegg til brudeparet og to vitne/forlovarar. På førespurnad kan vi i nokre tilfelle tilrettelegge for vigsel i eit større lokale på rådhuset.

Ordføraren sitt kontor - Klikk for stort bilete

Vigslarar

Følgjande folkevalde og tilsette har vigselsmynde i kommunen for kommunestyreperioden 2023 - 2027:

  • Tom Georg Indrevik, ordførar (H)
  • Anita Garlid Johannessen, varaordførar (FrP)
  • Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)
  • Nils Kåre Skoge (H)
  • Espen Stølsnes Harkestad (Ap)
  • Ingvill Kvalsnes Blom (KrF)
  • Børge Haugetun (V)

Pris

Vigsel for par der minst eine parten er folkeregistrert i kommunen eller ingen av partane er folkeregistrert i Noreg, og der vigselen foregår på rådhuset innanfor dei fastsette og opplyste vigselsdatoane og -tidene, skal vere kostnadsfri for brudefolket.

For vigsel på andre stadar og/eller til andre tider enn standardtilbodet, og dessutan for alle vigslar der ingen av partane er folkeregistrerte i kommunen, men minst ein part er folkeregistrert i Noreg, kan kommunen ta betalt for å dekke eigne kostnadar, etter følgjande satsar pr. 01.06.2023:

  • Vigsel måndag – fredag: kr 1107,- + ev. meirkostnadar for vigslar, t.d. reisekostnadar
  • Vigsel laurdag – sundag: kr 2214,- + ev. meirkostnadar for vigslar, t.d. reisekostnadar

For par der minst ein part er norsk statsborgar, men ingen av partane er folkeregistrert i kommunen, vil det tilkome 1000,- i administrative utgifter på satsane over.

Kommunen fakturer brudeparet i alle høve etterkant av vigselen.

Informasjon om seremonien

Oppmøte

Brudeparet, forlovarane/vitna og ev. gjestar må møte i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, min. 10 minutt før. De må vente i foajeen på rådhuset til de vert henta inn til seremonirommet. Paret må vise legitimasjon før seremonien startar.

Vitne

Brudeparet må sørge for å ha to vitne tilstades under seremonien. Dette er vanlegvis forlovarane, men det må ikkje vere desse. Vitna må vere myndige (over 18 år) og visa fram gyldig legitimasjon.

Språk

Vigsel vert gjennomført på nynorsk, bokmål, eller engelsk. Dette må avklarast på førehand. For andre språk må brudeparet sjølve ordne med kvalifisert tolk.

Seremonien

Vi sett av om lag 15 minutt til kvart brudepar. Under seremonien vert formular for borgarleg vigsel lese opp. Som ein del av dette vert brudeparet spurde om dei vil ha kvarandre til ektefellar, og viglar erklærar paret for rette ektefolk. Til slutt underteiknar brudeparet, vitna og vigslaren ein vigselprotokoll.

Det er valfritt å byte ringar under seremonien, og dette må vere avklart på førehand.

Det er mogleg å inkludere kulturinnslag som t.d. musikk eller dikt som ein del av seremonien. Dette må også avklarast på førehand, og brudeparet må stå for den praktiske tilrettelegginga og ev. kostnad sjølve.

Fotografering

Det er høve til å fotografere og filme under og etter seremonien, i samråd med brudeparet. Ver likevel merksame på andre i fellesområda på rådhuset.

Parkering

Brudeparet kan parkere på parkeringsplassane ved hovudinngangen på rådhuset. Andre må parkere på parkeringsplassen ved rådhuset, eller på andre nærliggjande offentlege parkeringsplassar.

Vigselsattest

Etter seremonien vil brudeparet vil få med seg ein mellombels vigselsattest. Den endelege vigselsattesten får de tilsendt frå Skatteetaten etter om lag to veker.