Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringa på ein eigedom, eiger du ikkje lengre ein seksjon, men ein andel av grunneigedomen. Dersom det berre er nokon seksjonar som skal slettast, gjerast dette ved ein reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseigarar må signere på søknaden. 
  • Når det finnast bustader i sameiget, og fleire enn éin person er heimselshavar i sameiget, må dere leggja ved ein erklæring om at den einskilde heimselshavar ikkje har eksklusiv bruksrett til ein einskild bustad. I denne erklæringa må dere forklare kva som er årsaka til at seksjoneringa skal slettast.
  • Dersom det er tinglyst pant eller urådighet i eigedomen, må du leggja ved skriftleg samtykke frå panthavarane eller urådighetshavare. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Slik søkjer du

Du søkjer å sletta ein seksjonering ved å fylla ut søknadsskjema Begjæringa om oppheving av seksjonering. 

Søknad om å sletta ein seksjonering (skjema kjem) 

Send inn søknad

Lever skjema til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikkje leverast digitalt, da vi må ha originale signaturar.

Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong