Lovverk, byggjereglar og retningslinjer

Når du søkjer om byggetiltak til kommunen, er det plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter som må leggjast til grunn for søknaden. Byggesaksforskrifta (SAK10) og teknisk forskrift (TEK17) er sentrale forskrifter.

Byggesaksavdelinga behandlar søknaden din etter desse regelverka. I tillegg er arealdelen til kommuneplanen og eventuelt reguleringsplan som gjeld for tomta di viktige styringsverktøy.

Desse planregistera er gjeldande fram til nytt planregister er etablert:

Nyttige lenkjer