Ferdigattest og bruksløyve

Eit søknadspliktig tiltak må avsluttast med ein ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søkja om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Slik søkjer du

Søknad om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggjeløyve seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling.

Søknad om ferdigattest

Søknad om mellombels bruksløyve

Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt

Melding om oppførte tiltak som er unnateke søknadsplikt, må verte sendt til kommunen. Ein kan nytte følgjande skjema

Melding om oppførte tiltak som er unnateke søknadsplikt