Offentleg ettersyn – Detaljregulering for Nordre Maimyra, gnr. 43, bnr. 802 m.fl. – Straume

Detaljregulering for Nordre Maimyra, gnr. 43, bnr. 802 m.fl. – Straume er lagt ut på offentleg ettersyn og høyring, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Kunngjeringsdato: 26.03.2024.
Merknadsfrist: 14.05.2024.
Saksnummer: 21/21421
Arealplan-ID: 20210009
Opne i plankart 
Plandokument arealplaner.no
Status: Offentleg ettersyn
Gardsnamn: Straume

Vedtak i utval for plan (UFP)

Plan- og miljøutvalet i Øygarden kommune har i møte den 07.03.2024, i sak 013/24, gjort vedtak om at forslag til Detaljregulering for Nordre Maimyra, gnr. 43, bnr. 802 m.fl. – Straume, PlanID: 20210009, vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Vedtak følgjer under:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, godkjenner Plan- og miljøutvalet at forslag til detaljregulering for Nordre Maimyra, gnr. 43, bnr. 802 m.fl – Straume, med plankart datert 22.02.2024, føresegner datert 22.02.2024 og planskildring datert 02.02.2024, vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Kort om planen

Planområdet ligg på Brattholmen, omkring 200 meter vest for Brattholmen barneskule. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for 13 bustadeiningar i rekke, med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal.  

I kommuneplanen sin arealdel er området avsett til bustad, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Planen erstattar delar av gjeldande planer: 

  • Detaljreguleringsplan for Maimyra, gbnr. 42/3 m.fl - Brattholmen, vedteken 12.12.2019. 
  • RP FV.209-233. Storskaret-Brattholmen, Utbetring, vedteken 21.06.2007.

Les meir om planen i saksframlegget og planskildringa.

Dokument i saka

Plandokument er tilgjengeleg i det offentlege planregisteret til kommunen.

Plankart og illustrasjon

Bilde: Plankart som viser plassering av bustader, parkering, uteopphaldsareal etc.  - Klikk for stort bileteBilde: Plankart som viser plassering av bustader, parkering, uteopphaldsareal etc.Illustrasjonsplan som viser mogleg utvikling av området - Klikk for stort bileteIllustrasjonsplan som viser mogleg utvikling av området

Saksgang

Grunneigarar, naboar og andre interesserte vert i denne fasen invitert til å koma med merknader og innspel til planforslaget. Kommunen og forslagsstillar vil vurdere alle merknadar som kjem inn i høyringsperioden. Etter gjennomgang av merknadane, og eventuell omarbeiding av planforslaget, vert saka teke opp til politisk behandling for endeleg vedtak. Heile planprosessen kan følgjast via postlistene til Øygarden kommune. Søk etter saksnr. 21/21421. 
Søk etter saker

Har du merknadar til planarbeidet?

Eventuelle merknadar og innspel kan formidlast kommunen som:

Frist for å koma med merknad er sett til: 14.05.2024.

Generelle opplysningar

Merknadar som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å vurdere eventuelle endringar i planforslaget, og blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Vi svarar difor ikkje på merknadar enkeltvis. Minner også om at merknader er å rekna som offentlege dokument, og kjem på postlistene til kommunen. Vi ber om at de ved all kontakt med oss gjev opp saka sitt saksnr. 21/21421.