Rettleia sjølvhjelp

Rask psykisk helsehjelp er svært glad for å introdusere tilbod Rettleia sjølvhjelp. Sjølvhjelpsprogrammet vi har valt å bruke er «Assistert selvhjelp». Det er utvikla av psykologar og andre fagpersonar, og gir moglegheit til å kome raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvingar. 

Innhald

Programmet er samansett av ulike modular knytt til psykisk helse,  kvar modul har 6 delar ein jobbar seg igjennom:

Dei ulike modulene er: Stress og belastning, Angst, Depresjon, Kvernetaker, Livsmestring, Alkoholvaner, Bekymring og GAD, Eksponering, Fobi, Forandre følelser, Forstå følelser, Fortid, Helseangst, Kronisk sjukdom, Panikkangst, Perfeksjonisme, Selvfølelse, Sosial angst, Søvnvansker, Tilbake til jobb.

Saman med ein terapeut finn ein kva modul som vil passe for deg. Du får ein kode og loggar deg på eit programmet via assistertselvhjelp.no Deretter kan du jobbe med oppgåvene i fred og ro og når det passar for deg. 
Kvar veke vil du få rettleiing av ein terapeut på telefon eller via ei digital samtale.  Samtala vil vere retta mot korleis du klarer å nyttiggjere deg tilbodet i «Assistert selvhjelp»

Pris

Kurset er gratis.

Påmelding

Meld deg på rettleia sjølvhjelp her 

I tråd med helsepersonellova vil det bli ført journal på behandlinga som vert gitt på kurset.