Startlån

Startlån er ei målretta ordning mot personar med langvarige bustad- og finansieringsproblem. Det er ei behovsprøvd låneordning som skal nå frem til dei personane som er vanskelegast stilt på bustadmarknaden, og som samstundes har økonomisk evne til å betene eit lån. 

Kven kan få startlån/tilskot?

Kven er IKKJE i målgruppa for startlån?

 • Unge i etableringsfasen utan omsorg for barn
 • Ektepar/sambuarar/einslege utan omsorg for barn og i inntektsgjevande arbeid
 • Ektepar/sambuarar/einslege som manglar eigenkapital, men har sparepotensiale

Kven vert prioritert for startlån/tilskot

 • Barnefamiliar
 • Unge uføre
 • Eldre som bur i ueigna bustad

Kven må/kan søkje saman/medsøkjarar?

 • Ektefellar og par i sambuarskap må alltid søkje saman. Vert ein av partane registrert som ‘bebuar’, kan søknaden ikkje behandlast og vert trekt.
 • Søknadar frå personar i annan type relasjon vert ikkje godkjent (t.d. vener, foreldre, søsken osv.)

Kva kan finansierast med startlån?

For personar i målgruppa kan startlån kan brukast til

 • Kjøp av bustad
 • Refinansiere med pant i bustaden og innanfor verdien av bustaden (kan berre innvilgast èin gong)
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasse/utbetre bustad

I nokre tilfelle kan kommunen kombinere startlån med kommunale tilskot til tilpassing.

Kor mykje kan du låne?

I Øygarden kommune er kjøpesum avgrensa opptil ca. kr. 2.500.000,- for einslege og ca. kr. 3 000.000,- for fleire personar. Unntak frå kjøpesumsgrensa kan gjerast for til dømes store familiar med beteningsevne. 

Bustaden må også vere eigna for husstanden, nøktern og rimelig samanlikna med prisnivået på staden.

Du må kunne betene renter og avdrag på lånet

Kommunen kan ta større risiko enn ein vanleg bank. Det er likevel eit absolutt krav at søkjar har beteningsevne for eit startlån. Dersom du frå før har ein høg gjeldsbyrde med for eksempel dyre forbrukslån, vil du ha redusert evne til å betene renter og avdrag på eit bustadlån.   

Ta kurset før du søkjer: Nøkler til egen bolig

Det elektroniske kurset Nøkler til egen bolig gir ei god innføring i kva som vert kravd for å eige eigen bustad samt tips til å gå på visning, bodrundar med meir. 

Øygarden kommune ber alle startlånssøkjarar om å ta kurset, og legge ved kursbevis i søknaden sin. 

Kurset er også tilgjengeleg på engelsk og arabisk

Vedlegg

Søknaden vert ikkje rekna som levert før alle opplysningar og dokumentasjon føreligg. Du får rettleiing i søknadsskjemaet om kva type vedlegg som SKAL leggast ved.

Slik søkjer du

For å søkje startlån må du ha ein sikker elektronisk ID, ein BankID. Dersom du ikkje kan skaffe ein BankID, kan du gje fullmakt til ein medhjelpar som kan søkje for deg. Ta kontakt med kommunen for informasjon om framgangsmåte ved bruk av medhjelpar.

Søk om startlån og tilskot (elektronisk søknad)

Kva skjer vidare?

I Øygarden kommune er det eining for service som behandlar alle saker som gjeld startlån. Dersom søknaden er utfylt med all dokumentasjon vedlagt er sakshandsamingstida 1 til 2 månadar, i enkelte periodar kan den bli noko lengre. Dersom vi må spørje dykk etter meir informasjon kan saksbehandlingstid auke.

Klage

Du har rett til å klage dersom du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå den dagen du har mottatt vedtaket. Før du klagar må du lese vedtaket nøye. I ein klage må du skrive kva du meiner er feil og grunngje dette. Klagen skal sendast elektronisk til kommunen via søknaden din.

Lover og reglar

Forskrift om startlån

Har du spørsmål om startlån?

Har du allereie søkt? Den raske og trygge måten å kontakte oss på er ved å sende melding i Husbanken si startlån-løysing

Avdragsutsetjing? Du kan søke om avdragsutsetjing hos vår låneforvaltar Intrum

Andre spørsmål? Ta kontakt med oss.