Startlån - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Startlån

Startlån er ei målretta ordning mot personar med langvarige bustad- og finansieringsproblem. Det er ei behovsprøvd låneordning som skal nå frem til dei personane som er vanskelegast stilt på bustadmarknaden, og som samstundes har økonomisk evne til å betene eit lån. 

Fakta

 • Startlånsmidlar i 2021: 85 mill.
 • Tilskotsmidlar i 2021: 6.5 mill.
 • Tal søknadar i 2020: 345
 • Tal innvilga søknadar 2020: 47

Kven kan få startlån/tilskot?

 • Personar/familiar med langvarige problem med å finansiere eigen bustad og med stabil inntekt over tid
 • Personar/familiar med særskilte helse og/eller sosiale utfordringar, som påverkar busituasjonen
 • Mottakar av trygd/offentlege stønadar

Kven er IKKJE i målgruppa for startlån?

 • Unge i etableringsfasen utan omsorg for barn
 • Ektepar/sambuarar/einslege utan omsorg for barn og i inntektsgjevande arbeid
 • Ektepar/sambuarar/einslege som manglar eigenkapital, men har sparepotensiale

Kven vert prioritert for startlån/tilskot

 • Barnefamiliar
 • Unge uføre
 • Eldre som bur i ueigna bustad

Kva kan finansierast med startlån?

For personar i målgruppa kan startlån kan brukast til

 • Kjøp av bustad
 • Refinansiere med pant i bustaden og innanfor verdien av bustaden (kan berre innvilgast èin gong)
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasse/utbetre bustad

I nokre tilfelle kan kommunen kombinere startlån med kommunale tilskot til tilpassing.

Kor mykje kan du låne?

I Øygarden kommune er kjøpesum avgrensa opptil ca. kr. 2.200.000,- for einslege og ca. kr. 2.700.000,- for fleire personar. Bustaden må også vere eigna for «husstanden, nøktern og rimelig samanlikna med prisnivået på staden».

Vedlegg

Søknaden vert ikkje rekna som levert før alle opplysningar og dokumentasjon føreligg. Du får rettleiing i søknadsskjemaet om kva type vedlegg som SKAL leggast ved.

Slik søkjer du

For å søkje startlån må du ha ein sikker elektronisk ID, ein BankID. Dersom du ikkje kan skaffe ein BankID, kan du gje fullmakt til ein medhjelpar som kan søkje for deg. Ta kontakt med kommunen for informasjon om framgangsmåte ved bruk av medhjelpar.

Søk om startlån og tilskot (elektronisk søknad)

Kva skjer vidare?

I Øygarden kommune er det eining for service som behandlar alle saker som gjeld startlån. Kommunen har ein stor søkarmasse og det er saksbehandlingstid på om lag 2 månader (kan variere noko).

Klage

Du har rett til å klage dersom du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå den dagen du har mottatt vedtaket. Før du klagar må du lese vedtaket nøye. I ein klage må du skrive kva du meiner er feil og grunngje dette. Klagen skal sendast elektronisk via søknaden din hos Husbanken.

Lover og reglar

Forskrift om startlån

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00