Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Startlån

Startlån er ei målretta ordning mot personar med langvarige bustad- og finansieringsproblem. Det er ein behovsprøvd låneordning, som skal nå frem til dei personane som er vanskelegast stilt på bustadmarknaden, og som samstundes har økonomisk evne til å betene eit lån. Har du låg inntekt, kan startlånet kombinerast med tilskot eller søknad om bustønad, dersom vilkår for dette er oppfylt.  Startlån kan gje deg moglegheit til å få ein nøktern og rimelig bustad.

Kven kan få startlån/tilskot?

Vi legg vekt på at:

  • Du må ha langvarige problem med å finansiera eigen bustad.
  • Du må ha nytta sparing ut frå din økonomiske situasjon.
  • Startlån er behovsprøvd.

Sjekk om du er i målgruppa for å få startlån

Kva kan finansierast med startlån?

Startlån kan nyttast til kjøp av bustad, refinansiere med pant i eigen bustad, kjøpa ut ektefelle og tilpasse/utbetra busta. I Nokre tilfelle kan kommunen kombinera startlån med kommunale tilskot til tilpassing etter etablering.

Kor mykje kan du låna?

I Øygarden kommune er kjøpesum avgrensa opptil ca. kr. 2.000.000,- for einslege og ca. kr. 2.500.000,- for fleire personar. Bustaden må også være eigna for «husstanden, nøktern og rimelig samanlikna med prisnivået på staden».

Slik søkjer du

For å søkja startlån må du ha ein sikker elektronisk ID, ein BankID. Dersom du ikkje kan skaffe ein BankID, kan du gje ein fullmakt til ein medhjelpar som kan logga seg på for å søkja for deg.

Søk om startlån og tilskot (elektronisk søknad)

Kva skjer vidare?

I Øygarden kommune er det eining for service  som  sakshandsamar alle saker som gjeld startlån. I 2020 har det vore ei sterk auke i søknadar i forhold til 2018 og 2019. Sakshandsamingstid er for tida minimum 8 veker. Vi held på å byggje opp sakshandsamingskapasitet for å redusera sakshandsamingstida. 

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vert ikkje handsama, før all naudsynt dokumentasjon er motteke.

Klage

Du har rett til å klaga om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå den dagen du har fått vedtak. Før du klagar må du lese grunnlaget for vedtaket og sakshandsamar si vurdering. Du kan senda klaga digitalt ved å gå inn på startlån.husbanken.no.

Lover og reglar

Forskrift om startlån

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00