Startlån

Startlån kan vera ei mogleg inngang til bustadmarknaden for husstander som ikkje får vanleg bustadlån. Det kan også nyttast for husstandar som står i fare for og mista eigd bustad. Har du låg inntekt, kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad, dersom vilkår for dette er oppfylt. 

Kven kan få startlån/tilskot?

Startlån kan gje deg moglegheit til å få ein nøktern og rimeleg bustad.

Vi legg vekt på at:

  • du har langvarige problem med å finansiera eigen bustad
  • du har nytta moglegheita til sparing ut i frå din økonomiske situasjon

Startlån er behovsprøvd.

Sjekk om du er i målgruppa for å få startlån

Kva kan du få startlån til?

Les meir på heimesida til Husbanken

Kor mykje kan du låna?

Les meir på heimesida til Husbanken

Slik søkjer du

For å søkja startlån må du ha ein sikker elektronisk ID, ein BankID. Dersom du ikkje kan skaffe ein BankID, kan du gje ein fullmakt til ein medhjelpar som kan logga seg på for å søkja for deg. 

Søk om startlån og tilskot (elektronisk søknad)

Kva skjer vidare?

I Øygarden kommune er det Bustadkontoret som tar stilling til alle saker som gjeld startlån. Normal behandlingstid er 4 - 6 veker, men kan vera lengre i samband med høgtider og feriar.

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vert ikkje behandla, før all nødvendig dokumentasjon er motteke.

Klage

Du har rett til å klaga om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Han skal sendast til Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong.

Lover og reglar

Forskrift om startlån

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00