Ordførar

Ordførar Tom Georg Indrevik - Klikk for stort bilete

Tom Georg Indrevik (H)

Vald som ordførar etter kommunevalet 2019.

Telefon: 913 13 409
E-post: Tom.Indrevik@oygarden.kommune.no
Besøksadresse: Foldnesvegen 1, 5354 Straume
Postadresse: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Bakgrunn

 • Fødd 2. juni 1969
 • Busett på Kolltveit
 • Gift, tre barn

Yrke

 • Informasjonssekretær Høgre i Hordaland 1989-1992
 • Diverse sals- og marknadsleiarstillingar i hotellnæringa 1994-2003
 • Byråsjef American Express Bergen 2004-2005
 • Salsleiar Autosalg, Honda 2005-2008
 • Direktørstillingar i Kelly Services 2008-2015
 • Varaordførar i Fjell  2015-2019

Utdanning

 • Diplomøkonomi Handelshøyskolen BI
 • Ex. Phil. Universitetet i Bergen
 • Administrasjonsvitenskap grunnfag Universitetet i Bergen
 • Div. kurs og studiar i hotellnæringa

Verv

 • Formann Hordaland Unge Høgre  1989-19992
 • 1. viseformann Bergen Høyre  1995-1997
 • Styremedlem i Hordaland og Bergen Reiselivsråd  2001-2004
 • Styremedlem i Fjell Høgre  2010-
 • Nestleiar i  Hordaland Høgre  2016-2018
 • Leiar i Hordaland Høgre 2018
 • Leiar i Vestland Høgre 2018
 • Medlem i sentralstyret i Høgre 2018
 • Medlem Hordaland fylkesting 1992-1995
 • Nestleiar i komité for finans og forvaltning i Fjell  2011-2012
 • Leiar i komité for plan og utvikling i Fjell 2013-2015
 • Fjell kommunestyre og formannskap 2011-2019
 • Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune 2017-2019
 • Varaordførar i Fjell  2015-2019
 • Ordførar i Øygarden 2019-

Oppgåver og ansvar

Ordføraren er kommunen sin fremste politiske representant, og leiar av kommunestyret og formannskapet. Andre oppgåver, rettar og roller som er lagt til ordføraren er m.a.

 • Kalla inn til møte i kommunestyre og formannskap i samsvar med reglane i kommunelova
 • Leia møta i politisk arbeidsutval, som m.a. fordeler saker til kommunestyret, formannskapet og hovudutvala
 • Ta avgjerder i ikkje-prinsipielle saker ved lengre opphald i møteverksemda til kommunestyret, formannskapet og hovudutvala, t.d. sommarfullmakt
 • Syta for at kommunestyret og formannskapet til ei kvar tid er best mogleg kjend med reglar for sakshandsaming, den økonomiske stoda i kommunen og andre grunnleggjande føresetnader for deira verksemd.
 • Vera bindeledd mellom politisk nivå og kommunedirektøren, og sjå til at politiske vedtak vert følgd opp.
 • Vera kommunen sin rettslege representant, og underteikne dokument i samsvar med dette. Det same gjeld saksdokument som har vore handsama i politiske fora.
 • Førespurnader om utgreiingar av saker/sakskompleks skal stilast til ordføraren

Lenke til politisk delegeringsreglement