Godtgjersle for folkevalde - korleis senda krav til kommunen?

Folkevalde skal sjølv senda inn krav om godtgjersle.

Korleis føra krav om godtgjersle

På nettsida til Lovdata.no finn du forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og velferdsgode 

Møtegodtgjerdsle

Det er fast godtgjersle for medlemer i formannskap, hovudutvala og leiar i kontrollutval. Det vert ikkje betalt møtegodtgjersle i tillegg til fast godtgjersle i desse utvala.

Møtegodtgjerdsle pr møte

Det vert gjeve møtegodtgjersle for inntil 2 møter pr. dag.

Kurs og konferansar

Møtegodtgjersle for møter i kommunal regi (informasjonsmøter, opplæring, konferansar, temamøter m. m.). Utbetalast ei møtegodtgjersle (for si gruppe) pr møte/kurs/samling. Det er ikkje godtgjersle om opplæringa er i samband med eit ordinært utvalsmøte. Medlemmer i utvala med fast godtgjersle får ikkje møtegodtgjersle for kurs.

Tapt arbeidsforteneste

  • Send inn dokumentasjon frå arbeidsgjevar til sekretariatet om omfanget av trekket
  • Arbeidsgjevar kan senda faktura til kommunen
  • Denne vert dekka med inntil 4000,- kr (+sosiale utgifter) pr. dag rekna etter 7.5 t/dag

Utgiftsdekning

  • Reisegodtgjersle - Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle vert godtgjort
  • Andre legitimerte utgifter - Legitimerte utgifter til ”sted fortredar”, barnepass og til stell av sjuke og eldre, vert godtgjort etter rekning avgrensa oppover til kr.750,- pr. møte
  • Kravet skal dokumenterast og attesterast av sted fortredar, barnepassar eller annan tilsynsperson
  • Om du har parkeringsbilletter og andre utlegg kan du lasta ned appen Visma Attach på din smarttelefon eller lasta inn vedlegg frå Pc’en

Utbetaling

Kommunen har lønsutbetaling den 12. i kvar månad. Rekninga må sendast innan 1. i kvar månad for å vera sikker på at den kjem til utbetaling påfølgande utbetaling.