KommuneROS

Ein kommune ROS (risiko- og sårbarheitsanalyse) er ein systematisk gjennomgang av risikoar og sårbarheiter i ein kommune. 

Analysen skal identifisere uønskte hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynet for at desse hendingane inntreff og korleis dei i så fall kan påverke kommunen.

Resultatet av analysen skal brukast til å utarbeide langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid.

Her finn du KommuneROS for Sund, Fjell og Øygarden