Øygarden får 1,7 millionar til pilot for nærtenestesenter

Øygarden kommune er plukka ut til å delta i eit treårig prosjekt der målet er å få på plass betre kontakt mellom brukarane av tenestene våre og statlege instansar. Innbyggartorget og biblioteket vil få ei sentral rolle i prosjektet.

Innbyggartorget og biblioteket vera møteplassen mellom innbyggjarane og det offentlege. - Klikk for stort bileteInnbyggartorget og biblioteket vera møteplassen mellom innbyggjarane og det offentlege.

Kommunal- og distriktsdepartementet har løyvd 1,7 millionar kroner til prosjektet. Midlane kan gå til å dekkja dei nødvendige utgiftene til kommunen for å leggje til rette for at statlege publikumstenester kan tilbydast i, eller i tilknyting til, det kommunale servicetorget eller andre lokale der kommunen allereie tilbyr publikumstenester. 

Det er leiar i service, Kenneth Sangolt, og avdelingsleiar innbyggartorg og bibliotek og konstituert kultursjef Yngvild Wiese som har arbeidd med pilotprosjektet i initiativfasen og sendt inn søknad. Dette er ei oppfølging av eit samrøystes kommunestyre som i desember 2022 vedtok å senda inn søknad om støtte og å delta i prosjektet.

Innbyggjaren i sentrum

Kenneth Sangolt seier at det er storvegs å verta vald ut til denne piloten. Det var mange om beinet. Dette gjev ekstra finansiering og kraft til å både forbetra tilbodet på innbyggartorg og bibliotek og å få prøvd ut nye løysingar.

- Forvaltningsnivåa i Noreg har stort potensiale for å samarbeida betre. Behovet øygardsfolket har for å få kontakt med det offentlege er ikkje isolert til det som kommunen åleine har ansvar for. I denne piloten set vi innbyggjaren i sentrum og ønskjer å forbetra informasjon om, og tilgang til både statlege og kommunale tenester, seier Sangolt.

Dei ni kommunale pilotprosjekta som er valde ut er: Gamvik, Lebesby, Meløy, Nore og Uvdal, Tokke, Ulstein, Vanylven, Værøy (inklusive Røst, Flakstad og Moskenes) og Øygarden.

Målet er å prøva ut ulike modellar for korleis statlege publikumstenester blir tilbodne i område der innbyggjarane har lange avstandar til desse tenestene. Det skal ikkje gjerast endringar i forvaltningsansvaret. 

I Øygarden skal innbyggartorget og biblioteket vera møteplassen mellom innbyggjarane og det offentlege.

Resultat

Øygarden kommune har fire mål for pilotprosjektet:

  • Alle tilsette på innbyggartorget og biblioteket skal få opplæring i Digihjelpen og tenestetilbodet til samarbeidande etatar.
  • Ein skal utnytta mogleheitene innanfor "meiropetilbod" i biblioteket med semi-betente lokasjonar. Det skal leggjast til rette for utvida opningstider og videochat-betent innbyggartorg og bibliotek.
  • Det skal etablerast tilbod om "skjemalos." Å kunna få det offentlege heim til seg skal bidra til at eldre kan bu trygt heime lengre.
  • Det skal gjennomførast Kampanjedagar i samarbeid med offentlege etatar.


Øygarden kommune har invitert fleire etatar til å delta i prosjektet. Det er NAV, Kartverket, IMDi (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet), Skatteetaten og Helfo. I tillegg kjem etablerte samarbeid med flreie kommunale etatar, organisasjonar og andre samfunnsaktørar.Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Halvor Skurtveit