Ønskjer å oppheva stifting

Formannskapet tilrår samrøystes at Øygarden kommune, som ein av to opprettarar av Stiftinga Fjell festning (SFF), søkjer Lotteri- og stiftelsestilsynet om å oppheva stiftinga. Formannskapet var samla til møte tysdag.

Fjell festning - Klikk for stort bileteFjell festning Arkivfoto, Kjell Andersland

I tilrådinga heiter det at dersom SFF vert oppheva, er Øygarden kommune villig til å overta eigedomane som stiftinga eig no og å ta på seg ansvaret for drift og vedlikehald som sikrar varetaking av dei freda og verna anlegga. Kommunen er vidare villig til å inngå avtale med ein profesjonell museumsaktør om museal drift på Fjell festning og for å gje finansielt tilskot til den museale drifta i samsvar med dei tidlegare løyvingane til Museum Vest, avdeling Fjell festning.

Kommunen er også villig til å ta på seg ansvaret for vidare utvikling av det større festningsområdet som ein attraktiv destinasjon for kulturhistorie og friluftsliv, med både lokalbefolkning og turistar som målgruppe. Utviklinga må skje i tett samarbeid med museum og andre relevante aktørar.

For åra 2020-2023 har kommunestyret årleg løyvd 600 tusen kroner til Stiftinga Fjell festning og 1,1 millionar kroner til Museum Vest, avd. Fjell festning. På grunn av manglande avtale mellom Stiftinga Fjell festning og ein museal aktør frå 1. januar 2024, vart både tilskotet til Stiftinga Fjell festning og tilskotet til Museum Vest, avdeling Fjell festning, kutta ut i kommunebudsjettet for 2024.

Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.    

Tilrår å auka talet på flyktningar

Formannskapet tilrår samrøystes at Øygarden kommune buset ytterlegare 100 flyktningar i 2024. Desse kjem i tillegg til vedtaket i februar om å busetja 100 flyktningar der sju kan vera einslege mindreårige over 15 år og dei andre som einslege eller familiar. Utvalet var samla til møte tysdag.

Dersom kommunestyret sluttar seg til tilrådinga, vert det samla busett 200 flyktningar i 2024.
I november 2023 fekk Øygarden kommune brev frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet om å busetja til saman 240 flyktningar i 2024. I saksutgreiinga går det fram at fram til slutten av april er 70 flyktningar avklart til å verta busette i kommunen. 

Tilrår å søkja om medlemsskap i Norske kjernekraftkommunar

Etter ein engasjert debatt, vedtok formannskapet med åtte mot tre røyster at Øygarden kommune melder seg inn i Norske kjernekraftkommunar (NKK). Årskontingenten på 20 tusen kroner vert belasta Øygarden næringsutvikling KF for 2024. Frå 2025 vil utgifter til årskontingent verta belasta midlar som er avsett til næringsutvikling.

Tre medlemer (Ap, Sp og SV) røysta for eit forslag fremja av Ap om at Øygarden kommune ikkje melder seg inn i Norske kjernekraftkommunar på dette tidspunktet. 

t Lund (Industri- og næringspartiet), Eva Aarskog (DV), Anita A. Skjold Hellesø (Ap), Marianne Sandal Bjorøy (Ap) og Tom Georg Indrevik (H). - Klikk for stort bileteFrå debatten om Øygarden kommune skulle søkja om medlemsskap i Norske kjernekraftkommunar. Frå venstre; Robert Lund (Industri- og næringspartiet), Eva Aarskog (SV), Anita A. Skjold Hellesø (Ap), Marianne Sandal Bjorøy (Ap) og Tom Georg Indrevik (H). Vigleik Brekke

Endrar innstilling om kvartalsrapport 

Formannskapet tilrår samrøystes å ta kvartalsrapporten for 1. kvartal til orientering.

Etter framlegg frå Høgre, Frp, Sotralista-TVØ og KrF tilrår formannskapet ei formulering om at kommunestyret er uroa over meirforbruket innan fleire sektorar og ber kommunedirektøren intensivera arbeidet med å tilpassa aktivitetsnivået til dei økonomiske rammene.

I tilrådinga heiter det at ein føreset at det vert gjort tiltak som sikrar at budsjettert netto driftsresultat for 2024 på 8,5 millionar kroner vert oppnådd og at det vert lagt fram detaljert prognose for å oppnå dette til formannskapet 11. juni 2024.

I tilrådinga til kommunestyret sluttar formannskapet seg til innsparingstiltaka slik det er skissert i saka, men at følgjande tiltak skal gjennomførast i samsvar med vedtak der finansiering vert gjort med meir inntekter: 

 • Miljøterapeutar i barnehage og skule 
 • 5. klasse overnattingstur Fjell Festning 
 • Transport til ikkje-pålagte tenester i barnehage og skule
 • Døgndrift aksjonssenteret


Kvartalsrapporten pr 31. mars viser netto driftsresultat 16 millionar kroner betre enn periodisert budsjett så langt i år. Men prognosen i den underliggjande drifta, etter tiltak, viser eit meirforbruk på 25 millionar kroner.

Prosjekt: Øygarden - ein næringsvennleg kommune

Formannskapet tok sluttrapporten til orientering. Formannskapet ber kommunedirektøren følga opp rapporten og setja i verk tiltaka som er tilrådd.

I saksutgreiinga skriv kommunedirektøren at parallelt med prosjektet har det pågått prosesser for å avvikle Øygarden næringsutvikling KF og heller tilsette næringssjef i kommunen, direkte under kommunedirektøren. Næringssjefen vil arbeide med store langsiktige utviklingsprosjekt gjennom Framtidssamfunnet, men vil også vere næringslivet sitt kontaktpunkt i kommunen, og ha ansvar for den interne samordninga av kommunen si innsats gjennom det tverrfaglege næringsnettverk.

Anskaffingsstrategi for Øygarden kommune 

Det låg føre fleire forslag til endringar i saka om anskaffingsstrategi for Øygarden kommune 2024-2027. Saka vert sendt tilbake til kommunedirektøren der dei ulike forslaga vert vurderte i ny sak som kjem tilbake til behandling i formannskapet før endeleg kommunestyrebehandling.

Vil oppretthalda tilbodsstruktur på vidaregåande trinn

Formannskapet slutta seg til eit framlegg frå Arbeidarpartiet som høyringsuttale til forslag om heilskapleg tilbodsstruktur for vidaregåande skule i fylkeskommunen. Uttalen inneber at Øygarden kommune ønskjer oppretthalda dagens tilbod på vidaregåande trinn.

Der heiter det at formannskapet vurderer at det er positivt at tilbodsstrukturen i vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune vert tilpassa etterspurnad etter skuleplass og at kapasiteten vert utnytta fullt ut. Det vil gjere skulen både pedagogisk og økonomisk godt rusta. 
Med bakgrunn i stor satsing på det grøne skiftet, 

Næringsverksemda og utviklinga generelt i regionen, krev Øygarden kommune å oppretthalda dagens tilbod ved Sotra vidaregåande skule (Sotra VGS). Næringslivet i Øygarden og regionen treng tilgang på arbeidskraft med relevant fagbakgrunn. 

Det er ikkje berekraftig at skulefag- og plassar forsvinn frå Sotra VGS. Øygarden kommune, som er den nest største kommunen i Vestland, har behov- og grunnlag for eit skuletilbod. 

- Elevar får lengre reiseveg til og frå skule når tilbod vert tatt vekk. Lang reiseveg kan verka demotiverande og ha negativ påverknad på gjennomføring av vidaregåande opplæring, heiter det i uttalen.

Andre saker

 • Forskrift om politivedtekt
  Formannskapet vedtok å leggja forslag til ny forskrift om politivedtekt ut på høyring i to månader. Medverknadsråda får høyringssaka til uttale i høyringsperioden.
   
 • Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
  Formannskapet tilrår overfor kommunestyret å vedta selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2024.
   
 • Representantar til styrande organ i BIR 
  Formannskapet tilrår ordførar som medlem og varaordførar som varamedlem til bedriftsforsamlinga i BIR AS for perioden 2024-2028.
   
 • Fusjon 
  Formannskapet tilrår overfor kommunestyret å godkjenna at 1,6 millionar kroner av lånet på 75 millionar kroner til Bergen Hamn Utvikling AS vert konvertert til aksjekapital og at kommunestyret godkjenner at Bergen Hamn Utvikling AS vert fusjonert inn i Bergen Havn Ågotnes AS. 
  Eigarskapen vert uendra etter fusjonen, men ein vil ha eitt selskap i staden for to.


Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Her er opptak frå møtet (kommune-TV).

 

Tekst: Vigleik Brekke