- Imponerande arbeid

Ordførar Tom Georg Indrevik og varaordførar Anita Garlid Johannessen fekk nyleg omvising på rehabiliteringsarbeidet på Fjell kyrkje. Totalkostnaden med rehabiliteringa er 44 millionar kroner. Kyrkja pussast opp og gjerast klar til 150-årsjubileet til hausten. 

Frå omvisinga i slutten av april. frå venstre: Helge Kleemann (anleggsleiar Akasia), Tore Solvang (økonomi- og administrasjonsleiar Øygarden kyrkjelege fellesråd), Sondre Haugseng Jakobsen (avdelingsleiar Akasia), Jon Ivar Friborg (prosjektleiar Øygarden kommune), Tore Heggernes (driftsleiar Øygarden kyrkjelege fellesråd), Annlaug Børve (kyrkjeverje), Anita Garlid Johannessen (varaordførar) og Tom Georg Indrevik (ordførar).  - Klikk for stort bileteFrå omvisinga i slutten av april. frå venstre: Helge Kleemann (anleggsleiar Akasia), Tore Solvang (økonomi- og administrasjonsleiar Øygarden kyrkjelege fellesråd), Sondre Haugseng Jakobsen (avdelingsleiar Akasia), Jon Ivar Friborg (prosjektleiar Øygarden kommune), Tore Heggernes (driftsleiar Øygarden kyrkjelege fellesråd), Annlaug Børve (kyrkjeverje), Anita Garlid Johannessen (varaordførar) og Tom Georg Indrevik (ordførar).

Øygarden kommune er oppdragsgjevar på vegner av Øygarden kyrkjelege fellesråd. Hovudentreprenør er Akasia.
Ordførar Tom Georg Indrevik er glad for at arbeidet er i rute.

- Eg er overraska over kor omfattande rehabilitering som måtte til for å redda kyrkja. Det er flott å sjå at eit så flott bygg no vert sikra for framtida, seier ordføraren etter omvisinga.

Det er gjennomført og skal gjennomførast eit omfattande arbeidet på kyrkja. Deformasjonar i taket skal rettast opp, berande konstruksjonar skal reparerast, taket skal leggjast om (skifer og kopar), bygget skal fuktsikrast, vindauge skal rehabiliterast, fasadar skal rehabiliterast og målast og roteskadd trevirke skal skiftast ut. I tillegg skal det etablerast ny løysing for oppvarming.

Målet med å rehabilitera Fjell kyrkje er å sikra framtidig vedlikehald, redusera driftskostnadene og sikra at kyrkjeleg aktivitet kan oppretthaldast. Opphavleg var det sett av 39 millionar kroner til rehabiliteringa. Ramma er no utvida til 44 millionar kroner.

Slik såg kyrkja ut før rehabiliteringsarbeidet starta opp. - Klikk for stort bileteSlik såg kyrkja ut før rehabiliteringsarbeidet starta opp.

Store skader på vindauge

Prosjektleiar Jon Ivar Friborg seier at roteskadane på lafteveggen var mykje større enn det som var avdekt før kledninga på kyrkja var fjerna.

- Hovudårsaka til meirkostnaden med prosjektet er skader på dei store vindauga i skipet (kyrkjerommet) som måtte takast ned og plukkast frå kvarandre. Desse vindauga er samansett av 16 tusen bitar glas. I tillegg måtte vi skifta foten på ei søyle i kyrkjerommet. Der har vi fått på plass nytt betongfundament og ny stolpesko. Denne skaden visste vi om på førehand, seier Friborg.

På sjølve kyrkjebygget vert roten kledning skifta ut. Sjølve kyrkjebygget skal målast. Kopartaket på tårnet vert ikkje skifta ut i denne omgang. For å halda kostnadene ned, vert ikkje taket på kyrkjelydssalen skifta i denne omgang. 

- Det samle gjeld måling av kledninga på kyrkjelydssalen. Det er mogleg å ta dette i etterkant, seier Friborg.

Skifertaket på kyrkjebygget var av betre kvalitet enn forventa, og det er etter måten få skifrar som er skifta ut. Dette har gjeve ein del innsparingar. Vekta på ein enkelt stein var opp til 80 kilo. Totalvekta på skifrane på kyrkjebygget var 35 tonn. 

- Vi er svært godt nøgde med Akasia som hovudentreprenør. Vi har også eit godt samarbeid med underentreprenørane. Vi er i god rute og vil ha klar ei rehabilitert kyrkje i god tid før jubileet i slutten av september, seier Jon Ivar Friborg.

Her er bilete undervegs i prosjektet:

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Omvising april 2024:

Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete
Omvising april 2024 - Klikk for stort bilete


Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Jon Ivar Friborg og Vigleik  Brekke