Norskopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Vi ønskjer alle våre nye elevar velkomne til eit trygt og godt skule– og oppvekstmiljø i Øygarden kommune. 

Vi ønskjer å gje elevane våre det beste utgangspunktet for å kunne utvikla seg vidare i det
norske skule– og utdanningssystemet.

Innføringsklassar

Øygarden kommune gjev eit fulltids grunnskuletilbod gjennom innføringsgrupper med hovudfokus på norskopplæring til alle barn og ungdomar frå 1. til 10. klasse som ikkje snakkar norsk.

Felles for alle er at dei skal læra om norsk skulekvardag, samfunnet i Noreg og norsk språk, slik at dei snarast mogleg kan ta til som elever i ordinær norsk skule.

Det er nødvendig å læra både kvardagsspråk, og dei mest grunnleggjande fagorda i dei ulike skulefaga. Innføringsklassane er plasserte på ordinære skular i Øygarden.

Vi har innføringstilbod ved desse skulane

Gratis grunnskule i Noreg

Innføringsklasse er grunnskuleopplæring og difor gratis. Elevar som ikkje bur i skulekrinsen får reisa gratis med vår skulebuss til og frå skulen.

Nærskule

Alle barn i innføringsklassane er heile tida registrert som elevar ved nærskulen der dei bur og skal bli overførte til denne etter ei tid i innføringsklassen.

Elevane frå 1. til 4. klasse får tilbod om SFO på skulen (skulefritidsordning). Dette er eit fritidstilbod for elevane før og etter skuledagen. Pris kjem an på val av tilbod.

Det er vanleg at elevane går i innføringsklassen frå eitt til to år før dei tar til på nærskulen.
Elevar som ikkje kan norsk, kan velja å gå på nærskulen. Det er tilbod om ordinær timeplan,
med ein time grunnleggjande norsk i veka.

Læreplanar

Sidan elevane i innføringsklassane må bruka mykje tid på sjølve språkopplæringa, vert vektlegging av ulike kompetansemål i det norske læreplanverket ikkje heilt den same som i den ordinære skulen. Elevane får likevel opplæring i både matematikk, naturfag, samfunnsfag, gymnastikk, kunst i tillegg til norsk.

Viktige læreplanar for opplæringa i innføringsklassen er:

  • Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar
  • Læreplan i morsmål for språklege minoritetar

Skuleoversikt

Her finn du oversikt over skulane i Øygarden kommune.

Kontakt oss

Oppvekst: 
Kontakt oss for meir informasjon om skuleplass for nykomne minoritetsspråklege elevar.
Koordinator Cecilia Byrknes Cecilia.byrknes@oygarden.kommune.no Telefon: 55 09 75 68

Øygarden kommune:

  • Telefon sentralbord: 56 16 00 00 (måndag til fredag kl. 09.00-15.00)
  • Postadr.: Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00