MOT

Oppdraget til MOT er å utvikla robust ungdom, som inkluderer alle - gjennomgå styrke bevisstheit og mot. MOT-namnet vart vald på grunn av styrken i ordet. Mot er den viktigaste eigenskapen eit menneske kan ha. MOT er nødvendig for integritet.

Kva er MOT?

 • MOT er ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom.
 • Målet til MOT er å bidra til robuste ungdomar og trygge ungdomsmiljø.
 • MOT skal skapa robust ungdom og trygge miljø gjennom filosofien til MOT, program, tiltak og logo: "MOT skal vera framgangsmåte til å nå ungdom på ein Ungdommelig Mulighetsfokusert og Oppriktig måte."
 • Prinsipp: jobba i forkant, sjå heile mennesket, forsterka det positive og bruka ansvarlege kulturbyggjarar til å inkludera andre.

MOT har livet til ungdom i sentrum.
MOT bevisstgjer ungdom til å ta eigne val og visa mot.
MOT til å leva, MOT til å bry seg, MOT til å seia nei.

Modell

Lokalsamfunn med MOT er en heilskapsmodell:

 • Der toppleiarane i lokalsamfunnet og skulane har eigarskap til MOT og ser stor glede av MOT sitt haldningsarbeid.
 • Der MOT er en raud tråd på arenaene til ungdommen – m.a gjennom program i skulen, tiltak på fritidsarenaen, kommunikasjon i media og tilgjengeleg symbol for identiteten slik at det å ta eigne val og mot til å bry seg kan verta ein livstil for ungdom som ønskjer det.
 • Som har eit tamburinteam – lokale team med forskjellige roller frå forskjellige samfunnsgrupper, som skapar felles forståing og deler kunnskap og inspirasjon.

Visjon

Varmare og tryggare samfunn.

 • Varmare
  Meir kjærleik, omsorg, positive verdiar, tillit og lidenskap. Atmosfære der vi føler oss sett og stadfesta.
 • Tryggare
  Mer fastheit, stabilitet, påliteligheit, rammer, forutsigbarheit, tilbakemeldinger og tydeleg kommunikasjon. Sterkare haldningar og bevisstheit.
 • Samfunn
  Samfunn er hei vera, eit land eller et lokalsamfunn. Samfunn inkludera mellommenneskelige relasjonar i alle aldre, organiserte eller uorganiserte, bevisste eller ubevisste. Samfunn har menneske med lik eller ulik bakgrunn, legning, hudfarge, religion, politisk ideologi, interesse og mål.

MOT-namnet vart vald på grunn av styrken i ordet. Mot er den viktigaste eigenskapen eit menneske kan ha. MOT er nødvendig for integritet.

Elitelag i fotball har spelt med MOT på ryggen sidan 1997. MOT vert finansiert av stat, kommunar, skular, stiftingar og næringsliv.

Samarbeidspartnarar

Mot samarbeider med ulike bedrifter og næringsliv over heile Norge.