Skule - Handtering

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området skule.Informasjon om førebygging under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området skule i Trygg i fellesskap-modellen

Aktivitetsplan

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan (aktivitetsplan) når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:

 • kva problem tiltaka skal løyse
 • kva tiltak skolen har planlagt
 • når tiltaka skal gjennomførast
 • kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
 • når tiltaka skal evaluerast»

Aktivitetsplan vert laga til det beste for elevane, involverte elevar skal bli høyrde:

 1. Kva er problemet som utkrystalliserte seg etter undersøkinga?
 2. Eigna tiltak som skal løyse problemet. Når, ansvarleg for gjennomføring av tiltak, tid for evaluering
 3. Endring/nye tiltak eller problem løyst?
 4. Oppfølging tiltak? (Retta mot seinskade)
 5. Oppsummering av samtalane med elevar og foreldre
 6. Oppsummering av skulen si vurdering i saka
Tiltakspyramide - Klikk for stort bilete

Ressursar

Lovar