Matrikkel

Matrikkelkart med koordinatliste for grensepunkt og matrikkelrapport kan tingast via desse portalane:

Vi gjer merksam på at koordinatane må vera innmålte ved kartforretning/oppmålingsforretning for å vera av god kvalitet. Eigedomar som ikkje er koordinatfesta ved ei slik forretning, vil ha grenser av dårleg kvalitet og/eller fiktive grenselinjer og usikkert areal.

Matrikkelrapporten innheld den informasjonen som er registert på eigedomen i matrikkelen.