Ny adresseparsell til høyring, Bjorøy

I medhald av Stadnamnlova § 8 sender Namnemynde i Øygarden kommune med dette ein ny adresseparsell til høyring.

Kunngjeringsdato: 10.02.2023
Merknadsfrist: 10.03.2023
Saksnummer: 23/1541
Opne i plankart
Status: Høyring

Om høyringa

Det er no bruk for ein ny adresseparsell ved utbygging av reguleringsplan ved Nilsvika på Bjorøy.

Akode 4018 er tildelt.
Kommunen har allereie desse forslaga: Legetonesvegen, Nordravassvegen.

Etter lova har partane 2 mnd høyringsfrist. Men dette er ei sak som hastar noko, og sidan innlyttingsdatoen nærmar seg, ønskjer kommunen svar tilbake så snart som råd og og ber om svar på høyringa innan 10. mars 2023.

Sjå kart for plassering

Berørte partar, lag og organisasjonar vert invitert til å koma med uttale i saka eller andre forslag til adressenamn. 

Når høyringsfristen er ute:
Stadnamntenesta på Vestlandet vil koma med uttale på namneforslaga som vert lagt fram i saka, og fastset skrivemåte etter lov/forskrift om stadnamn.
Etter dette vil administrasjonen gjera ei vurdering og sakshandsaming av innkomne uttalar og innspel, og utarbeide ei innstilling som skal opp til kommunal handsaming. Det er Namnemynde ved Eining for plan, geodata og oppmåling etter delegering som til slutt fattar vedtak om tildeling av adressenamnet.

Merknader

Dersom du har forslag til namn, kan du senda dette til kommunen via elektronisk høyringssvar, e-post: postmottak@oygarden.kommune.no, eller via brev til:

Øygarden kommune,
Ternholmvegen 2,
5337 Rong

Elektronisk høyringssvar

Hugs å grunngje namneforslaget ditt, og vis til kva for adresseparsell du har sendt inn forslag til. 
Vis til saksnr. 23/1541.